Begroting 2020

2 Welzijn

Global Goal 1: Geen armoede, Global Goal 2: Geen honger, Global Goal 3: Goede gezondheid en welzijn en Global Goal 6: Schoon water en sanitair

Onze gemeente kent een relatief groot aantal kwetsbare inwoners met een ondersteuningsbehoefte of zorgvraag. De zorg voor, en ondersteuning van, deze inwoners staat onder zware financiële druk. Om de noodzakelijke, passende zorg voor onze inwoners te kunnen blijven leveren, moeten we adequate maatregelen nemen. Alleen dan kunnen we de zorg voor bestaande inwoners(groepen) overeind houden.

De jeugd is onze toekomst. Alle jongeren hebben dromen en talenten, maar op dit moment gaat vrijwel al onze aandacht en geld uit naar de groep jongeren met problemen. Wij gaan het gesprek aan over waar de opvoeding stopt en waar de jeugdhulpplicht begint. Wij willen niet langer slechts probleemoplosser zijn; veel liever gaan wij aan de slag om problemen te voorkomen. Preventie is het sleutelwoord. Wij streven naar een brede, integrale aanpak met daarin o.a. aandacht voor voorschoolse educatie, de rol van ouders, het schoolmaatschappelijk werk en de versterking vanuit andere beleidssectoren (Sport, Onderwijs en Cultuur). Essentieel daarin is de versterking van de rol van het maatschappelijk veld en positieve aandacht voor alle jongeren, niet alleen de categorie die hulpvragend is.

In wijken binnen onze gemeente met relatief lage welvaart zien we dikwijls gestapelde problematiek. We stimuleren de zelf-/samenredzaamheid van zowel jong en oud; op die manier bouwen we aan een sterke samenleving en houden we de overheidsuitgaven in de hand.

Bestaand beleid
Welzijn behandelt een breed beleidsspectrum waarbij eigen kracht en zorg voor onze inwoners centraal staat. We willen dat inwoners waardig oud kunnen worden. Daarom helpen we oudere inwoners om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en te kunnen meedoen. We hebben oog voor onze kwetsbare inwoners en willen eenzaamheid voorkomen en bestrijden. Mantelzorgers, vrijwilligers en initiatieven uit de buurt ondersteunen we van harte. Zij zijn het goud van onze samenleving!

Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige, zelfstandige volwassenen. Met onze partners proberen we problemen onder jongeren te signaleren en ongewenst gedrag te voorkomen, maar ook hun talenten te ontplooien. We hebben aandacht voor kinderen in armoede en andere financieel kwetsbaren. Sport en bewegen blijft belangrijk voor iedereen. We stimuleren de fysieke, maar ook de mentale en sociale gezondheid van mensen. We zorgen voor duurzame sportaccommodaties.

Ons erfgoed willen we in goede staat doorgeven aan volgende generaties. Wij zijn er trots op. Cultuur vinden we belangrijk, zowel voor de ontwikkeling (van talenten) van kinderen als voor volwassenen. Elkaar ontmoeten en samen dingen doen, delen en genieten.

Wij dragen met ons beleid bij aan de volgende Global Goals:

  • einde aan armoede
  • einde aan honger
  • gezondheid & welzijn
  • schoner drinkwater & goede sanitaire voorzieningen

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 39.822

35,1 %

BATEN

€ 2.717

2,4 %

ga terug