Begroting 2020

Bijlage 1 Beleidsindicatoren

Prog.

Beleidsindicatoren (verplicht):

Waarde

Jaar

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

5

1. Formatie (fte per 1.000 inwoners)

7,68

2020

5

2. Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,63

2019

5

3. Apparaatskosten (kosten per inwoner in €)

1.262

2020

5

4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

3,42%

2020

7

5. Overhead (% van totale lasten)

12,51%

2020

Taakveld 1. Veiligheid

5

6. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

72

2018

5

8. Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

1,5

2018

5

9. Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

3,3

2018

5

10. Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

2,5

2018

5

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)(aantal per 1.000 inwoners)

5,5

2018

Taakveld 3. Economie

1

14. Functiemenging (%)

46,0%

2018

1

16. Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

138,5

2018

Taakveld 4. Onderwijs

1

17. Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

0,34

2017

1

18. Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

23,38

2017

1

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

2,1%

2017

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

2

20. Niet sporters (%)

50,3%

2016

Taakveld 6. Sociaal domein

1

21. Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

688,2

2018

2

22. Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

1,30%

2015

1

23. Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

6,28%

2015

1

24. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van der beroepsbevolking)

65,3%

2018

1

26. Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

1,20%

2015

1

27. Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)

346

2018

1

28. Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

449

2018

2

29. Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

12,7%

2018

2

30. Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

1,2%

2018

2

31. Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,4%

2018

2

32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)

590

2018

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

4

33. Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

177

2017

4

34. Hernieuwbare elektriciteit (%)

2,0%

2017

Taakveld 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3

35. Gemiddelde WOZ-waarde (in € 1.000)

210

2018

3

36. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

3,0

2016

3

37. Demografische druk (%)

84,9%

2019

8

38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €)

656

2019

8

39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)

695

2019

ga terug