Begroting 2020

Overzicht baten en lasten

De recapitulatiestaat, zoals hieronder weergegeven, geeft inzicht in de baten en lasten per programma voor de primitieve begroting 2020. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en incidentele baten en lasten. Deze gegevens zijn afgezet tegen de jaarrekeningcijfers van 2018 en de gewijzigde begroting 2019 na behandeling zomerrapportage 2019 waarbij tevens rekening is gehouden met een aantal autonome ontwikkelingen zoals vermeld in de toelichting bij het hoofdstuk Financieel perspectief.

Overzicht baten en lasten

(x € 1.000)

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Economische ontwikkeling

33.462

16.647

-16.815

34.032

15.499

-18.533

33.370

15.372

-17.997

2. Welzijn

39.725

2.625

-37.100

39.018

2.202

-36.816

40.855

2.208

-38.647

3. Gebiedsontwikkeling

13.158

4.115

-9.043

12.175

2.433

-9.742

12.701

2.065

-10.637

4. Duurzaamheid

9.148

8.709

-439

9.246

8.991

-254

9.818

9.430

-389

5. Bestuur en veiligheid

8.216

236

-7.981

7.535

23

-7.512

7.803

26

-7.777

Financiën

237

1.825

1.588

1.258

1.052

-206

1.592

872

-721

Overhead

14.229

94

-14.135

15.552

330

-15.222

15.177

527

-14.649

(exclusief algemene dekkingsmiddelen)

Subtotaal programma's

118.176

34.251

-83.925

118.815

30.531

-88.284

121.316

30.500

-90.817

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

0

8.543

8.543

0

8.744

8.744

0

8.851

8.851

- Algemene uitkering gemeentefonds

0

68.305

68.305

0

72.427

72.427

0

74.537

74.537

- Dividenden

0

512

512

0

570

570

0

550

550

- Saldo financieringsfunctie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Ov. alg. dekkingsmiddelen

0

195

195

0

195

195

0

195

195

Subtotaal alg. dekkingsmiddelen

0

77.555

77.555

0

81.936

81.936

0

84.133

84.133

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Post onvoorzien

2

0

-2

24

0

-24

24

0

-24

Tot. Saldo van lasten en baten

118.178

111.806

-6.371

118.839

112.468

-6.372

121.340

114.632

-6.708

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.596

5.491

2.895

0

5.486

5.486

0

184

184

Totaal resultaat

120.773

117.297

-3.476

118.839

117.954

-886

121.340

114.816

-6.525

Incidentele baten en lasten

0

0

0

2.877

5.672

2.795

2.637

0

-2.637

Structureel resultaat

120.773

117.297

-3.476

115.962

112.282

-3.681

118.703

114.816

-3.888

ga terug