Begroting 2020

Financiële positie

Financiering

Onderstaande tabel bevat geeft een overzicht van de ontwikkeling van opgenomen geldleningen.

Mutaties geldleningen

(x € 1.000)

Restant lening

Opname

Aflossing

Restant lening

2020

1-jan

31-dec

Opgenomen geldleningen

82.500

8.000

0

90.500

Totaal mutaties

82.500

8.000

0

90.500

Door de geplande investeringen en het tekort op de begroting zal de financieringsbehoefte toenemen. Op basis van de cijfers uit de primitieve begroting zal de financieringsbehoefte elk jaar toenemen.