Begroting 2020

Bijlage 4 EMU-saldo

EMU-saldo

(x € 1.000)

Omschrijving

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-6.372

-6.708

-5.799

-6.285

-5.501

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.457

4.568

4.840

4.769

4.604

3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

133

130

126

123

119

4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-10.180

-11.485

-2.964

-2.943

-3.766

5.Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

0

0

0

0

0

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

7.Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

217

65

0

0

0

8.Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

1.100

1.163

0

0

0

9. Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-607

-486

-337

-337

-337

10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-11.252

-12.753

-4.134

-4.673

-4.881

ga terug