Begroting 2020

Financiële positie

Investeringen

In onderstaande tabel zijn onze vaste activa opgenomen. Onder activa verstaan we investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu nog tegen een bepaalde waarde op onze balans staan. In de tabel gaan wij er van uit dat de geplande investeringen voor 2019 per 1 januari zijn afgerond, m.u.v. de investeringsprojecten. Deze projecten hebben vaak een langere looptijd die over de jaargrens heen loopt. Voor deze projecten gaan wij ervan uit dat 50% van het investeringsbedrag wordt gerealiseerd in het jaar waarin het project wordt gestart.

Mutaties vaste activa

(x € 1.000)

Omschrijving

Aanvang 2020

Mutaties 2020

Ultimo 2020

Mutaties 21-'23

Ultimo 2023

Materiële vaste activa

116.856

4.948

123.804

0

119.914

Immateriële vaste activa

404

-31

373

95

278

Financiële vaste activa

4.022

0

4.022

0

4.022

Totaal mutaties

121.282

4.917

128.199

95

124.214

De geraamde investeringen en de afschrijvingslasten zijn in dit overzicht opgenomen en in het meerjarenperspectief doorgetrokken. Het gaat om investeringsprojecten uit de kadernota openbare ruimte (wegen en riolering), de nieuwbouw van het zwembad en geplande vervangingsinvesteringen.