Begroting 2020

Meerjarenraming

Overzicht meerjarenraming 2020-2023

Overzicht meerjarenraming 2020-2023

(x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Economische ontwikkeling

33.370

15.372

-17.997

33.029

15.372

-17.656

32.700

15.372

-17.327

32.388

15.372

-17.015

2. Welzijn

40.855

2.208

-38.647

41.473

2.208

-39.265

41.863

2.208

-39.655

42.544

2.208

-40.337

3. Gebiedsontwikkeling

12.701

2.065

-10.637

12.410

2.690

-9.721

12.195

2.065

-10.131

11.995

2.065

-9.931

4. Duurzaamheid

9.818

9.430

-389

9.641

9.430

-212

9.542

9.430

-112

9.283

9.430

147

5. Bestuur en veiligheid

7.803

26

-7.777

7.816

26

-7.790

7.814

26

-7.788

7.832

26

-7.806

Financiën

1.616

872

-745

2.794

872

-1.922

4.222

872

-3.350

5.380

872

-4.508

Overhead

15.177

527

-14.649

15.034

314

-14.720

14.607

175

-14.431

14.584

175

-14.408

Algemene dekkingsmiddelen

0

84.133

84.133

0

85.486

85.486

0

86.510

86.510

0

88.356

88.356

Tot. Saldo van lasten en baten

121.340

114.632

-6.708

122.197

116.397

-5.799

122.943

116.658

-6.285

124.005

118.504

-5.501

Toevoegingen en onttrekkingen

reserves

0

184

184

0

184

184

0

184

184

0

184

184

Totaal resultaat (incidenteel en

121.340

114.816

-6.525

122.197

116.581

-5.615

122.943

116.841

-6.101

124.005

118.688

-5.318

structureel)

Incidentele lasten en baten

2.637

0

-2.637

2.017

625

-1.392

1.112

0

-1.112

116

0

-116

Structureel resultaat

118.703

114.816

-3.887

120.179

115.956

-4.223

121.831

116.841

-4.989

123.889

118.688

-5.202