Begroting 2020

Financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

In de vernieuwde BBV is opgenomen dat in de begroting en meerjarenraming  een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen. Deze dient ten minste de posten te bevatten om het EMU-saldo te kunnen berekenen. De geprognosticeerde balans wordt hieronder weergegeven.

Uiteenzetting financiële positie

(x € 1.000)

Saldo per 31-12

Jaarrekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Vaste activa

116.361

121.282

128.199

126.407

124.791

124.214

Vlottende activa

Voorraden

1.129

621

0

0

0

0

Uitzettingen < 1 jaar

13.725

13.725

13.725

13.725

13.725

13.725

Totaal activa

131.215

135.628

141.924

140.132

138.516

137.939

Vaste passiva

Algemene reserve

20.549

17.073

14.648

8.123

2.508

-3.593

Bestemmingsreserve

17.934

11.957

11.776

11.596

11.415

11.235

Gerealiseerd resultaat

-3.476

-886

-6.525

-5.615

-6.101

-5.318

Saldo eigen vermogen

35.007

28.144

19.899

14.104

7.822

2.324

Vaste schulden

70.171

82.500

90.500

90.500

90.500

90.500

Voorzieningen

3.524

3.051

2.694

2.484

2.270

2.088

Vlottende passiva

Netto vlottende schuld < 1 jaar

20.782

20.202

27.100

31.313

36.193

41.296

Overlopende passiva

1.731

1.731

1.731

1.731

1.731

1.731

Saldo VV

96.208

107.484

122.025

126.028

130.694

135.615

Totaal passiva

131.215

135.628

141.924

140.132

138.516

137.939