Begroting 2020

Inleiding

De gemeente Rheden bevindt zich in zwaar weer. De financiële positie staat onder druk en provinciaal toezicht dreigt. Een aantal achtereenvolgende jaren kampen wij met stevige financiële tekorten in onze jaarrekeningen. Een belangrijke oorzaak ligt in onze demografische samenstelling en de daaruit voortvloeiende omvangrijke, en nog steeds stijgende, uitgaven voor de sociale opgaven. Beperking en beheersing van uitgaven is absolute noodzaak. Wij hebben een aantal programma’s geïnitieerd om hieraan invulling te geven zoals ‘Rheden Financieel Stabiel’, het ‘Transformatieplan 2.0’ en het programma ‘De Basis op Orde’.

Tegen deze achtergrond bieden wij u de meerjarenbegroting 2020-2023 aan. In deze meerjaren begroting is een groot aantal maatregelen verwerkt, conform de uitgangspunten van het raadsbesluit dd. 26 maart 2019. Financiële stabiliteit is een noodzakelijke voorwaarde om de zorg voor onze kwetsbare inwoners te garanderen en om daarnaast te kunnen bouwen aan een krachtige, toekomstbestendige samenleving. Het is nog steeds onze ambitie om Rheden krachtiger, mooier en duurzamer te maken. Daarbij focussen wij ons op de zaken die er toe doen en die daadwerkelijk substantiële maatschappelijke impact hebben. Wij realiseren onze ambities vooral “met de stroom mee” en geven kwaliteitsimpulsen daar waar maatschappelijke kansen zich voordoen. In de Algemene Beschouwingen en de toelichting bij de programma’s schetsen wij de perspectieven die ons daarbij leiden.

Overeenkomstig het coalitieakkoord is deze begroting wederom opgebouwd naar een aantal hoofdprogramma’s. Deze zijn: Economische Ontwikkeling, Welzijn, Gebiedsontwikkeling, Duurzaamheid, Bestuur & Veiligheid en Overhead. De programma’s zijn opgebouwd uit doelen, ambities en prestaties. Daarnaast bevatten zij een tabel met en een toelichting op de maatregelen.

In de nabije toekomst willen wij de begroting verrijken met prestatie-indicatoren. Hiervoor starten we met een pilot.

Bij de besluitvorming over de begroting zijn 2 amendementen aangenomen die een gevolg hebben voor het begrotingssaldo. Door de amendementen zijn de maatregel verkeerseducatie (maatregel 65) en de maatregel speelplaatsen (maatregel 93) komen te vervallen.

ga terug