Begroting 2020

Bijlage 5 Productenraming

De cijfers van de productenraming zijn gebaseerd op bestaand beleid, dus exclusief de bezuinigingen.

Producten Programma 1 Economische ontwikkeling

(x € 1)

Prod.

Omschrijving product

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

208

Beheer lokale overheid OBO

586.450

586.450

586.450

586.450

216

Exploitatie bijz basisonderwys

689.279

689.279

689.279

689.279

222

Beheer lokale overheid specond

68.615

68.615

68.615

68.615

251

Bijzondere scholengemeenschap

531.022

531.022

531.022

531.022

252

Doordecentralisatie OHV

252.000

252.000

252.000

252.000

258

Leerlingenvervoer

752.715

752.715

752.715

752.715

259

Logopedie

61.053

61.053

61.053

61.053

260

Ov gemeenschappelijke uitgaven

183.581

183.581

183.581

183.581

261

Integraal jeugd-en onderw bel.

326.751

326.751

326.751

326.751

321

Bijstandsverlening

845.356

845.356

845.356

845.356

322

Fraudebestrijding

110.215

110.215

110.215

110.215

323

Bijzondere bijstand

1.955.382

1.992.382

1.992.382

1.992.382

326

Werkgelegenheid

7.345.741

6.999.741

6.670.741

6.358.741

327

PARTICIPATIEBUDGET

2.726.427

2.726.427

2.726.427

2.726.427

331

Inkomensvoorziening

939.800

939.800

939.800

939.800

592

Economische zaken

182.795

182.795

182.795

182.795

594

Markten

4.205

1.664

1.664

1.664

616

Recreatie en Toerisme

315.996

286.496

286.496

286.496

620

Sociale Ruimte

100.000

100.000

100.000

100.000

790

Fac onderh onderw bevoegd gez

19.763

19.763

19.763

19.763

Totaal beschikbaar per jaar

17.997.146

17.656.105

17.327.105

17.015.105

Producten Programma 2 Welzijn

(x € 1)

Prod.

Omschrijving product

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

125

Kwijtschelding

378.682

378.682

378.682

378.682

261

Integraal jeugd-en onderw bel.

357.144

357.144

357.144

357.144

271

Openbare bibliotheken

985.999

985.999

985.999

985.999

277

Vormings- ontwikkelingswerk

1.158

1.158

1.158

1.158

281

Gymnastieklokalen

6.958

6.958

6.958

6.958

282

Sporthallen

122.219

122.219

122.219

122.219

283

Zwemmen

178.234

362.734

362.734

362.734

284

Sportvelden

478.039

478.039

478.039

478.039

285

Sportstimulering

363.370

316.370

316.370

316.370

286

Niet verd ink/uitg sportbedryf

1.103.881

1.103.881

1.103.881

1.103.881

291

Kunst en cultuur

721.814

721.814

721.814

721.814

322

Fraudebestrijding

31.680

31.680

31.680

31.680

337

Schuldhulpverlening

660.234

549.234

549.234

549.234

338

Gelrepas

326.359

326.359

326.359

326.359

340

Algemene diensten & toegang

1.289.824

1.289.824

1.289.824

1.289.824

343

Leefbaarheid en Activering

784.925

784.925

784.925

784.925

344

Minderhedenbeleid

50.669

0

0

0

345

Voorzieningen WMO

1.864.763

1.931.763

2.005.763

2.085.763

347

Huishoudelijke verzorging

3.959.253

3.959.253

3.959.253

3.959.253

348

Vrijwilligersw. en mantelzorg

390.203

390.203

390.203

390.203

349

collectieve preventie GGZ

131.435

131.435

131.435

131.435

350

SD/WMO 2015

9.308.926

9.538.926

9.488.926

9.348.926

351

SD/jeugdzorg

11.706.989

12.081.613

12.456.148

13.197.347

356

Buurt en Accomodaties

719.893

719.893

719.893

719.893

366

Kinderopvang en peutersp.werk

108.750

108.750

108.750

108.750

371

Volksgezondheid

926.243

946.243

946.243

946.243

374

Jeugdgezondheidszorg-uniformdl

594.865

594.865

586.865

586.865

375

Preventief Jeugdbeleid

595.046

595.046

595.046

595.046

602

Monumenten

485.033

435.033

435.033

435.033

604

Gemeentelijke monumenten

13.600

13.600

13.600

13.600

620

Sociale Ruimte

44.587

44.587

44.587

44.587

692

Begraafplaatsen

-78.250

-78.250

-78.250

-78.250

790

Fac onderh onderw bevoegd gez

8.449

8.449

8.449

8.449

795

Facilitair onderhoud gebouwen

16.898

16.898

16.898

16.898

Totaal beschikbaar per jaar

38.637.872

39.255.327

39.645.862

40.327.061

Producten Programma 3 Gebiedsontwikkeling

(x € 1)

Prod.

Omschrijving product

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

86

Beschermende maatregelen

33.775

33.775

33.775

33.775

87

Bijzondere wetten

237.459

237.459

237.459

237.459

508

Overige bezittingen

587.307

337.307

212.307

212.307

509

Maatschappelijk vastgoed

14.022

14.022

14.022

14.022

516

Straatnaambordem/huisnummering

9.546

9.546

9.546

9.546

522

Wegen etc binnen bebouwde kom

4.174.023

4.174.023

4.174.023

4.174.023

542

Verkeer

783.111

783.111

783.111

783.111

544

Verkeersvoorlichting/educatie

9.513

9.513

9.513

9.513

546

Verkeerssignalering

250.709

250.709

250.709

250.709

562

Parkeervoorzieningen

35.765

24.790

24.790

24.790

572

Veerdiensten

27.353

27.353

27.353

27.353

612

Landschapsbeleidsplan

85.116

85.116

85.116

85.116

614

Bos- en natuurgebieden

49.611

49.611

49.611

49.611

620

Sociale Ruimte

356.835

356.835

356.835

356.835

622

Openbaar groen

2.058.501

2.058.501

2.058.501

2.058.501

626

Speelplaatsen

180.071

180.071

180.071

180.071

702

Bestemmingsplannen

1.038.574

1.008.574

918.574

718.574

708

Onroerend goedtransacties

73.916

73.916

73.916

73.916

752

Volkshuisvesting best bouw

71.985

71.985

71.985

71.985

756

Bouwaanvragen

1.095.017

1.095.017

1.095.017

1.095.017

757

Bouwvergunningen

-650.000

-650.000

-650.000

-650.000

782

Werken grondexploitatie

-52.681

-677.681

-52.681

-52.681

Totaal beschikbaar per jaar

10.469.528

9.553.553

9.963.553

9.763.553

Producten Programma 4 Duurzaamheid

(x € 1)

Prod.

Omschrijving product

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

103

Reinigingsrechten/afvalstoffen

-4.278.336

-4.278.336

-4.278.336

-4.278.336

104

Rioolrecht

-4.510.965

-4.510.965

-4.510.965

-4.510.965

652

Huisvuil

3.818.688

3.818.688

3.818.688

3.818.688

662

Riolering

3.436.728

3.436.728

3.436.728

3.436.728

672

Milieu algemeen

1.189.262

1.189.820

1.190.561

1.191.359

673

Rhedense klimaataanpak

622.198

444.558

344.558

84.558

678

Bodem- en grondwater

9.650

9.650

9.650

9.650

680

Geluidbeheer en lucht

24.791

24.791

24.791

24.791

682

Vervuiling woonomgeving

76.670

76.670

76.670

76.670

Totaal beschikbaar per jaar

388.686

211.604

112.345

-146.857

Producten Programma 5 Bestuur & Veiligheid

(x € 1)

Prod.

Omschrijving product

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

1

Griffie

250.752

250.752

250.752

250.752

2

Raad

668.203

668.203

668.203

668.203

4

Dagelijks bestuur

1.195.070

1.195.070

1.195.070

1.195.070

31

Bezwaar- en Ombudscommissie

78.761

78.761

78.761

78.761

43

Basisregistraties

556.420

556.420

556.420

556.420

70

Dienstverlening

233.245

233.245

233.245

233.245

71

Klantcontact

352.548

352.548

352.548

352.548

72

Verkiezingen

84.673

95.843

95.843

113.543

74

Burgerzaken

582.441

582.441

582.441

582.441

75

Burgelijke stand

19.154

19.154

19.154

19.154

77

Overige taken dienstverlening

65.946

65.946

65.946

65.946

201

Wijkveiligheid

413.488

413.488

413.488

413.488

202

Toezicht en handhaving

366.764

366.764

366.764

366.764

203

Rampenbestrijding

-1.025

-1.025

-1.025

-1.025

620

Sociale Ruimte

26.537

26.537

26.537

26.537

624

Evenementen

39.572

39.572

39.572

39.572

971

Bedrijfsvoering Brandweer

2.844.240

2.845.776

2.844.240

2.844.240

Totaal beschikbaar per jaar

7.776.789

7.789.495

7.787.959

7.805.659

Producten Programma 6 Financiën

(x € 1)

Prod.

Omschrijving product

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

29

Leges

-399.000

-399.000

-399.000

-399.000

60

Connectie

705.000

705.000

705.000

705.000

108

Geldlening/uitzetting < 1 jaar

48.000

48.000

48.000

48.000

109

Geldlening/uitzetting > 1 jaar

675.000

755.000

800.000

800.000

114

Uitvoering wet WOZ

25.000

25.000

25.000

25.000

115

Lasten heffing en inv gem bel

-277.300

-277.300

-277.300

-277.300

134

Algemene dekkingsmiddelen

1.325.849

2.423.224

3.806.224

4.964.224

138

Kostenplaats rente

-1.394.369

-1.394.369

-1.394.369

-1.394.369

139

Incidentele baten en lasten

40.000

40.000

40.000

40.000

145

Mutaties reserves functies 0-9

0

0

0

0

563

Baten parkeerbelasting

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Totaal beschikbaar per jaar

744.680

1.922.055

3.350.055

4.508.055

Producten Programma 7 Overhead

(x € 1)

Prod.

Omschrijving product

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

20

Directie

444.301

396.191

420.246

396.191

22

Communicatie

683.382

683.382

683.382

683.382

25

Strategisch team

835.469

835.469

835.469

835.469

30

Juridisch

348.177

348.177

348.177

348.177

38

Ondernemingsraad

12.159

12.159

12.159

12.159

42

Informatie en ICT

1.346.053

1.559.550

1.698.144

1.698.144

47

TAO algemeen

238.152

238.152

238.152

238.152

50

Personeel en organisatie

856.123

756.123

756.123

756.123

51

Financieel advies

519.147

519.147

519.147

519.147

52

TAO overig

568.110

568.110

568.110

568.110

60

Connectie

5.789.091

5.582.104

5.443.510

5.442.510

200

Overheadkosten managers

2.138.884

1.873.694

1.778.504

1.778.504

508

Overige bezittingen

847.679

1.325.679

1.107.679

1.109.679

510

Kosten uitvoering ARBO

15.670

15.670

15.670

15.670

Totaal beschikbaar per jaar

14.642.397

14.713.607

14.424.472

14.401.417

Producten Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

(x € 1)

Prod.

Omschrijving product

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

107

Overige financiële middelen

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

109

Geldlening/uitzetting > 1 jaar

-194.853

-194.853

-194.853

-194.853

116

Baten OZB gebruikers

-924.169

-924.169

-924.169

-937.107

118

Baten OZB eigenaren

-7.488.761

-7.570.761

-7.687.761

-7.795.390

119

Baten roerende woon-bedrijfsr

-5.399

-5.399

-5.399

-5.399

121

Baten forensenbelasting

-49.126

-49.814

-50.511

-51.218

122

Baten toeristenbelasting

-159.458

-161.690

-163.954

-166.249

123

Baten hondenbelasting

-224.027

-227.163

-230.343

-233.568

130

Algemene uitkering

-66.887.796

-68.290.088

-68.492.908

-70.212.307

131

Sociaal deelfonds

-7.648.994

-7.512.491

-8.210.289

-8.210.289

Totaal beschikbaar per jaar

-84.132.583

-85.486.428

-86.510.187

-88.356.380

ga terug