Begroting 2020

Bijlage 2 Taakvelden

Dit overzicht van de taakvelden is inclusief de bezuinigingsmaatregelen.

Taakvelden

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Taakveld

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

3.1

Economische ontwikkeling

183

0

183

0

183

0

183

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

48

-44

46

-44

46

-44

46

-44

4.2

Onderwijshuisvesting

2.182

0

2.136

0

2.136

0

2.136

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.146

-832

2.116

-832

2.116

-832

2.116

-832

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

321

-5

291

-5

291

-5

291

-5

6.3

Inkomensregelingen

18.164

-14.313

18.201

-14.313

18.201

-14.313

18.201

-14.313

6.4

Begeleide participatie

9.739

-178

9.343

-178

9.014

-178

8.702

-178

Totaal Economische ontwikkeling

32.784

-15.372

32.317

-15.372

31.988

-15.372

31.676

-15.372

0.10

Mutaties reserves

0

-10

0

-10

0

-10

0

-10

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

195

-130

195

-130

195

-130

195

-130

5.1

Sportbeleid en activering

371

-21

323

-21

323

-21

323

-21

5.2

Sportaccommodaties

2.806

-915

2.991

-915

2.991

-915

2.991

-915

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

712

0

702

0

702

0

702

0

5.5

Cultureel erfgoed

14

0

-1

-100

-1

0

-1

0

5.6

Media

987

0

912

0

887

0

887

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

485

0

435

0

435

0

435

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.447

0

3.396

0

3.396

0

3.349

0

6.2

Wijkteams

595

0

595

0

595

0

595

0

6.3

Inkomensregelingen

350

0

350

0

350

0

350

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.143

-314

2.210

-314

2.284

-314

2.338

-314

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

13.982

0

12.988

0

12.728

0

12.588

0

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

10.760

-522

10.860

-22

11.109

-22

11.800

-22

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

550

0

550

0

550

0

550

0

7.1

Volksgezondheid

1.653

0

1.673

0

1.665

0

1.665

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

772

-806

772

-806

772

-806

772

-806

Totaal Welzijn

39.822

-2.717

38.950

-2.317

38.980

-2.217

39.538

-2.217

0.10

Mutaties reserves

0

-167

0

-167

0

-167

0

-167

0.2

Burgerzaken

10

0

10

0

10

0

10

0

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.090

-442

840

-442

715

-442

715

-442

1.2

Openbare orde en veiligheid

266

-10

244

-10

222

-10

222

-10

2.1

Verkeer en vervoer

5.436

-206

5.451

-206

5.448

-206

5.471

-206

2.2

Parkeren

36

0

25

-50

25

-50

25

-50

2.5

Openbaar vervoer

125

-97

125

-97

115

-97

115

-97

4.2

Onderwijshuisvesting

239

-300

239

-300

239

-300

239

-300

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.505

-93

2.529

-117

2.526

-117

2.524

-117

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

161

-142

161

-142

161

-142

161

-142

8.1

Ruimtelijke ordening

924

-10

794

-10

704

-10

604

-10

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

77

-129

77

-754

77

-129

77

-129

8.3

Wonen en bouwen

1.174

-657

1.174

-657

1.174

-657

1.174

-657

Totaal Gebiedsontwikkeling

12.043

-2.254

11.668

-2.953

11.416

-2.328

11.336

-2.328

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

13

-10

13

-10

13

-10

13

-10

7.2

Riolering

3.326

-4.700

3.456

-4.700

3.456

-4.700

3.456

-4.700

7.3

Afval

4.358

-5.341

4.308

-5.341

4.308

-5.341

4.308

-5.341

7.4

Milieubeheer

1.528

-8

1.626

-8

1.576

-8

1.467

-8

Totaal Duurzaamheid

9.224

-10.059

9.402

-10.059

9.353

-10.059

9.244

-10.059

0.1

Bestuur

2.193

0

2.166

0

2.166

0

2.166

0

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

1.318

0

1.329

0

1.329

0

1.347

0

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

121

0

122

0

121

0

121

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.723

-6

2.723

-6

2.648

-6

2.648

-6

1.2

Openbare orde en veiligheid

731

-21

712

-21

694

-21

694

-21

3.4

Economische promotie

66

0

66

0

66

0

66

0

8.3

Wonen en bouwen

556

0

556

0

556

0

556

0

Totaal Bestuur & Veiligheid

7.708

-26

7.675

-26

7.581

-26

7.599

-26

0.2

Burgerzaken

186

-585

186

-585

186

-585

186

-585

0.5

Treasury

-665

-6

-585

-6

-540

-6

-540

-6

0.61

OZB woningen

500

0

500

0

500

0

500

0

0.62

OZB niet-woningen

230

-277

230

-277

230

-277

230

-277

0.63

Parkeerbelasting

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

0.8

Overige baten en lasten

1.366

0

2.463

0

3.846

0

5.004

0

Totaal Financiën

1.616

-872

2.794

-872

4.222

-872

5.380

-872

0.10

Mutaties reserves

0

-7

0

-7

0

-7

0

-7

0.4

Overhead

15.088

-527

14.680

-314

13.973

-175

13.826

-175

Totaal Overhead

15.088

-534

14.680

-321

13.973

-182

13.826

-182

0.5

Treasury

0

-745

0

-745

0

-745

0

-745

0.61

OZB woningen

0

-6.125

0

-6.207

0

-6.324

0

-6.413

0.62

OZB niet-woningen

0

-2.293

0

-2.293

0

-2.293

0

-2.325

0.64

Belastingen overig

0

-340

0

-343

0

-346

0

-350

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-250

-74.537

-400

-75.803

-400

-76.703

-500

-78.423

3.4

Economische promotie

0

-209

0

-212

0

-214

0

-217

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

-250

-84.249

-400

-85.602

-400

-86.626

-500

-88.472

Totaal Begroting

118.034

-116.083

117.086

-117.523

117.112

-117.683

118.098

-119.529

ga terug