Begroting 2020

Inleiding

Naast de beleidsvoornemens en de hierbij behorende financiële middelen die opgenomen zijn in de programma’s en paragrafen bevat deze begroting ook een financiële begroting. In dit hoofdstuk is de financiële begroting 2020 opgenomen conform de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten ((BBV) hiervoor stelt. In de eerste paragraaf is het overzicht van baten en lasten van de begroting 2020 afgezet tegen de gewijzigde begroting 2019 (na behandeling zomerrapportage) en de jaarrekening 2018. In de tweede paragraaf zijn de uitgangspunten en het overzicht van de meerjarenraming 2020-2023 opgenomen. Daarnaast wordt meerjarig inzicht gegeven in het geraamde incidentele baten en lasten en de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de derde paragraaf wordt de financiële positie 2020 nader toegelicht.

ga terug