Begroting 2020

Meerjarenraming

Incidentele baten en lasten

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten 2020-2023

(x € 1.000)

Programma

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Incidentele lasten

1. Economische ontwikkeling

13

0

0

0

2. Welzijn

608

396

116

116

3. Gebiedsontwikkeling

695

415

200

0

4. Duurzaamheid

610

360

260

0

5. Bestuur en veiligheid

0

0

0

0

Financiën

0

0

0

0

Overhead

712

846

536

0

Totaal incidentele lasten

2.637

2.017

1.112

116

Incidentele baten

1. Economische ontwikkeling

0

0

0

0

2. Welzijn

0

0

0

0

3. Gebiedsontwikkeling

0

625

0

0

4. Duurzaamheid

0

0

0

0

5. Bestuur en veiligheid

0

0

0

0

Financiën

0

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

0

625

0

0

Saldo incidentele lasten en baten

-2.637

-1.392

-1.112

-116

In 2021 is een bate opgenomen i.v.m. de afwikkeling van de grondexploitatie de Beemd.

Hieronder worden de incidentele lasten > € 50.000 per programma gespecificeerd. In de omschrijving is meegegeven uit welk document dit is vastgesteld.

Programma 1. Economische ontwikkeling

(x € 1.000)

Programma

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Overige <= € 50.000

13

0

0

0

Totaal incidentele lasten / baten

13

0

0

0

Programma 2. Welzijn

(x € 1.000)

Programma

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

VJN 2017/BI Gevelfonds

50

0

0

0

Begroting 2019/Schulddienstverlening

71

0

0

0

Kadernota 2019/Schulddienstverlening

40

0

0

0

Begroting 2020/verhoging taalniveau statushouders

51

0

0

0

Begroting 2020/Regie en Toegang

396

396

116

116

Overige <= € 50.000

Totaal incidentele lasten / baten

608

396

116

116

In de voorjaarsnota 2017 staat het beleidsinitiatief Gevelfonds (€ 50.000 in 2020). Het gevelfonds verbetert de uitstraling van de gevels.
In de begroting 2019 wordt er extra geld vrij gemaakt voor de schulddienstverlening (€ 71.000 in 2020). Dit als gevolg van de meicirculaire 2018.
De kadernota 2019 (Coalitieakkoord) zorgde voor extra middelen voor schulddienstverlening (€ 40.000 in 2020). Dit geld is bedoeld voor een kwaliteitsmedewerker schulddienstverlening.
In deze begroting (2020) wordt er extra geld, circa € 51.000, beschikbaar gesteld voor het verhogen van het taalniveau van statushouders. Dit als gevolg van de meicirculaire 2019.
Daarnaast wordt in deze begroting (2020) extra geld geïnvesteerd in Regie en Toegang (€ 396.000 in 2020/2021 en € 116.000 in 2022/2023). Het betreft tijdelijke extra formatie in het kader van het project Regie en Toegang.

Programma 3. Gebiedsontwikkeling

(x € 1.000)

Programma

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Kadernota 2019/ZR19/Verduurzaming gem. vastgoed

375

125

0

0

KN19/BG2020/uitvoeringsplannen structuurvisie

320

290

200

0

Overige <= € 50.000

Totaal incidentele lasten / baten

695

415

200

0

In de kadernota 2019 (Coalitieakkoord) is er extra geld uitgetrokken voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, zowel in 2019 als in 2020 € 250.000. In de zomerrapportage 2019 wordt het geld van 2019 verschoven naar 2020 € 125.00 en 2021 € 125.000.
In de kadernota 2019 (Coalitieakkoord) is er voor de periode 2020-2022 € 200.000 uitgetrokken voor uitvoeringsplannen structuurvisie. Daarnaast is in de Begroting 2020 rekening gehouden met een verhoging van € 120.000 voor 2020 en € 90.000 voor 2021.

Programma 4. Duurzaamheid

(x € 1.000)

Programma

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

VJN 2016/BI Rhedense klimaataanpak

250

0

0

0

Kadernota 2019/Duurzaamheid

200

200

100

0

Kadernota 2019/Tijdelijke programma medewerkers

160

160

160

0

Overige <= € 50.000

Totaal incidentele lasten / baten

610

360

260

0

In de voorjaarsnota 2016 is als beleidsinitiatief de Rhedense klimaataanpak opgenomen. Het betreft integraal klimaatbeleid gericht op vermindering van CO2-uitstoot en inspelend op de gevolgen van klimaatverandering met bijbehorende uitvoeringsagenda's. Voor 2020 is € 250.000 beschikbaar.
In de kadernota 2019 (Coalitieakkoord) is er geld uitgetrokken voor duurzaamheid. in 2020 en 2021 elk € 200.000 en voor 2022 € 100.000.
In de kadernota 2019 (Coalitieakkoord) worden er tevens middelen vrij gemaakt voor tijdelijke programmamedewerkers voor de periode 2020-2022 voor € 160.000 per jaar.

Programma 7. Overhead

(x € 1.000)

Programma

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Kadernota 2019/BI Doorontwikkeling fase 2

95

0

0

0

Kadernota 2019/BI Gebiedsontwikkeling / coaching

75

0

0

0

Begroting 2019/tijdelijke uitbreiding

113

92

0

0

Kadernota 2019/diverse onderzoeken

25

0

0

0

Kadernota 2019/Huisvesting gemeentehuis

276

188

0

0

Kadernota 2019/Tijdelijke huisvesting

0

566

536

0

Kadernota 2020/Frictiekosten P&O

100

0

0

0

Overige <= € 50.000

28

0

0

0

Totaal incidentele lasten / baten

712

846

536

0

In de kadernota 2019 staat als beleidsinitiatief Doorontwikkeling fase 2 waarvoor in 2020 € 95.000 vrijgemaakt wordt. Hiermee wordt de doorontwikkeling van de organisatie verder bevorderd.
Een ander beleidsinitiatief uit de kadernota 2019 is de Gebiedsontwikkeling/coaching. Hierdoor worden onder meer coaches en operationeel manager getraind en gecoacht. Voor 2020 is € 75.000 beschikbaar.
In de begroting 2019 is een tijdelijke uitbreiding van de formatie opgenomen.
In de kadernota 2019 (Coalitieakkoord) wordt er geld vrij gemaakt voor onderzoeken (voor 2020 € 25.000). Deze onderzoeken vloeien voort uit het coalitieakkoord.
Ook wordt in de kadernota 2019 (Coalitieakkoord) geld gereserveerd voor de voorbereidingskosten Huisvestingsvraagstuk gemeentehuis. Voor 2020 bedraagt dit € 276.000 en voor 2021 bedraagt dit € 188.000.
In de kadernota 2019 (Coalitieakkoord) wordt er ook geld gereserveerd voor tijdelijke huisvesting. Bij de begroting 2019 is dit geld echter een jaar verschoven. Voor 2021 is er € 566.000 beschikbaar en voor 2022 € 536.000.
In de kadernota 2020 is er € 100.000 gevraagd voor frictiekosten P&O. Deze frictiekosten zijn een gevolg van de beëindiging van twee dienstverbanden.