Begroting 2020

Opbouw begroting

Deze begroting kent dezelfde indeling als vorig jaar en bestaat ook opnieuw uit 2 delen, de programma's en de paragrafen.

Programma’s
De programma's bevatten per onderdeel een beschrijving van de beleidsmatige ontwikkelingen, doelstellingen, ambities en prestaties. Vanwege de samenloop met de besluitvorming over de bezuinigingen, zijn deze nog gebaseerd op het coalitieakkoord en het bestaande beleid. De definitieve besluitvorming over de bezuinigingen kan daarom van invloed zijn op bijvoorbeeld de prestaties en streefwaarden.

Elk programma bevat een financiële tabel. In die tabel is het totaal van de lasten en baten en de bij het programma horende onttrekkingen en toevoegingen aan reserves opgenomen op basis van het bestaande beleid.
Omdat wij als college een sluitende meerjarenbegroting aan de raad voorleggen is ten opzichte van vorig jaar bij elk programma een regel 'bezuinigingen' opgenomen. Het betreft in dat geval het financiële effect van alle bezuinigingen dat het college voor dat programma voorstelt. Ieder programma sluit af met een toelichting op de maatregelen. In de bijlage bij deze begroting kunt u dan lezen om welke maatregelen het specifiek gaat. Omdat de raad het laatste woord heeft over de  maatregelen, worden deze vertaald naar de reguliere baten en lasten na definitieve besluitvorming door de raad.

Paragrafen
De paragrafen bevatten de door het BBV voorgeschreven paragrafen en daarnaast een aantal (voorgeschreven) financiële overzichten. Ook hiervoor geldt dat de indeling hetzelfde is als vorig jaar.

Cijfers
Het feit dat het effect van de bezuinigingen pas na definitieve besluitvorming door de raad wordt vertaald naar de reguliere baten en lasten, heeft invloed op de presentatie van de cijfers in deze begroting. Het gepresenteerde begrotingssaldo en het overzicht van taakvelden (bijlage bij de paragrafen) bevat de cijfers inclusief de voorgestelde bezuinigingen.

De overige financiële staatjes (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de financiële kengetallen of de balans) zijn in principe gebaseerd op de reguliere baten en lasten (bestaand beleid). Daar waar mogelijk en zinvol, is een aanvullende tabel opgenomen waarin wel rekening is gehouden met de voorgestelde bezuinigingen. Dit geldt zowel voor de programma’s als paragrafen.

ga terug