Begroting 2020

Meerjarenraming

In het onderdeel meerjarenraming worden de uitgangspunten, het overzicht, de incidentele baten en lasten en de structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves beschreven.

Voor de goede orde vermelden we ook hier dat de cijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de het bestaande beleid, dus exclusief de bezuinigingen. De enige uitzondering hierop is het overzicht "taakvelden", vanwege de aansluiting met de programmatotalen is daarbij het effect van de bezuinigingen wel in beeld gebracht.

ga terug