Begroting 2020

Verbonden Partijen

Het doel van deze paragraaf is de Raad inzicht te verschaffen in beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico’s van de gemeente Rheden in private en publiekrechtelijke organisaties. In de Financiële verordening gemeente  Rheden 2016 (artikel 21)  is  vastgelegd  dat in de programmabegroting van elk van de verbonden partijen wordt weergegeven: het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang alsmede de aanwezige financiële risico’s en de zeggenschap van de gemeente. Verder dient in elk geval te worden ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (artikel 15) definieert een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Gerelateerd aan de definitie van verbonden partijen in het BBV kent de gemeente Rheden de volgende verbonden partijen in 2020:

Rechtsvorm

Verbonden partij

Verbonden programma

Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorziening Midden-Gelderland

1. Economische Ontwikkeling

Modulair Gemeentelijke Regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland (MGR)

1. Economische Ontwikkeling
2. Welzijn

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

2. Welzijn

Omgevingsdienst Regio Arnhem

3. Gebiedsontwikkeling
4. Duurzaamheid

GO Arnhem Nijmegen City Region

3. Gebiedsontwikkeling

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

2. Welzijn
5. Bestuur en Veiligheid

Gelders Archief

7. Overhead

De Connectie

7. Overhead

Stichting Veilig Thuis

5. Bestuur en Veiligheid

Overige verbonden partijen

Euregio Rijn-Waal

3. Gebiedsontwikkeling

Vennootschappen en coöperaties

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

8. Algemene dekkingsmiddelen

Alliander N.V.

8. Algemene dekkingsmiddelen

We Helpen Coöperatie UA

2. Welzijn

ga terug