Begroting 2020

8 Algemene Dekkingsmiddelen

Aan dit programma zijn geen beleidsmatige doelstellingen gekoppeld. Het is, conform BBV, bedoeld om afzonderlijk inzicht te bieden in de volgende algemene dekkingsmiddelen:

  1. lokale heffingen;
  2. de uitkering uit het gemeentefonds(algemene uitkering);
  3. dividenden;
  4. het saldo van de financieringsfunctie; én
  5. de overige algemene dekkingsmiddelen (voor zover van toepassing).

De lokale heffingen bestaan uit verschillende belastingen die de gemeente Rheden in rekening brengt waartegenover geen specifieke prestatie van de gemeente staat (bruto bedragen). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, rioolrechten en parkeerbelastingen waartegenover wel een specifieke prestatie staat.

De raming van de uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2019 waarbij een deel van het accres van de septembercirculaire is meegenomen. De financiële effecten zijn verwerkt in de begroting 2020.

Jaarlijks ontvangt de gemeente als aandeelhouder dividend van zowel de BNG als Alliander. In de paragraaf Verbonden partijen staat toegelicht hoeveel aandelen de gemeente bezit.

Onder het saldo van de financieringsfunctie wordt het verschil tussen de te betalen en de doorberekende rente verstaan.

De overige dekkingsmiddelen betreft de inkomsten uit de achtergestelde lening aan Alliander.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen.

Specificatie Algemene dekkingsmiddelen

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Alg. uitkering gemeentefonds

68.305

72.427

74.537

75.803

76.703

78.423

Onroerend zaakbelasting

8.102

8.335

8.418

8.500

8.617

8.738

Hondenbelasting

215

221

224

227

230

234

Toeristenbelasting

177

140

159

162

164

166

Forensenbelasting

49

48

49

50

51

51

Dividend Alliander

39

50

50

50

50

50

Dividend BNG

473

520

500

500

500

500

Overige dekkingsmiddelen

195

195

195

195

195

195

Totaal baten (per saldo)

77.555

81.936

84.133

85.486

86.510

88.356

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ -250

-0,8 %

BATEN

€ 84.249

264,7 %

ga terug