Begroting 2020

7 Overhead

Het BBV schrijft voor dat de kosten voor overhead afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. Gemeenteraden zijn daarmee in staat ook de overhead tussen gemeenten te vergelijken voor zover die gemeenten ook vergelijkbaar zijn. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Feitelijk gaat het dan om zowel salariskosten van management en ondersteunende teams (zoals financiën) maar ook om kosten voor ICT, huisvesting, tractie enz.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 15.088

13,1 %

BATEN

€ 534

0,5 %

ga terug