Begroting 2020

Meerjarenraming

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Er zijn in de begroting 2020 geen structurele toevoegingen geraamd. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de structurele onttrekkingen op de reserves.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

(x € 1.000)

Structurele onttrekkingen

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Reserve onderhoud gebouwen

17

17

17

17

Reserve woongebieden

100

100

100

100

Reserve Dorpsvisie

62

62

62

62

Reserve Carion

5

5

5

5

Totaal structurele onttrekkingen

184

184

184

184

Reserve onderhoud gebouwen
Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten gedekt van de investeringen zoals die in het SBO gebouwen zijn opgenomen (jaarlijks circa € 17.000).

Reserve woongebieden
In de Nota heroverweging 2010 is de vorming van de reserve herstructurering woongebieden opgenomen. Uit deze reserve worden diverse uitgaven voor wijkvernieuwing gedekt (jaarlijks € 100.000).

Reserve Dorpsvisie
De reserve is bestemd voor de stationsomgeving en wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten.

Reserve voormalig Carion
Betreft de dekking van de afschrijvingslasten voor de verbouwing van de OASE in Dieren.