Begroting 2020

Financiële positie

Reserves en voorzieningen

In de onderstaande tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen. Voor de stand per 1-1-2020 is uitgegaan van de gegevens conform de primitieve begroting.

Reserves en voorzieningen

(x € 1.000)

Mutaties

Stand

Dotaties

Onttrekkingen

Stand

2020

1-jan

31-dec

Algemene reserve

14.648

0

-6.525

8.123

Bestemmingsreserves

11.956

3.289

-3.469

11.776

Voorzieningen

3.051

130

-487

2.694

Totaal mutaties

29.655

3.419

-10.481

22.593

De onderhoudsvoorzieningen zijn bij de jaarrekening 2015 omgezet naar bestemmingsreserves. Voor de begroting 2020 zijn wij ervan uitgegaan dat de jaarlijkse onderhoudslasten gelijk zullen zijn aan de storting in de voorziening zoals die voorheen in de meerjarenbegroting was opgenomen.