Begroting 2020

6 Financiën

Sinds een aantal jaren staat de begroting van de gemeente onder grote druk, hetgeen heeft geleid tot een groot beslag op de bestaande reserves. Een absolute voorwaarde om de doelen op langere termijn te kunnen blijven nastreven is een gezond en evenwichtig huishoudboekje en niet meer in te teren op onze reserves. Dit betekent dat in deze begroting op nagenoeg alle taakvelden ingrijpende maatregelen zijn opgenomen om de financiële duurzaamheid van de gemeente te borgen. Dit uit zich enerzijds in het aanpassen van werkwijzen m.b.t. de dienstverleningen en voorzieningen en het doorvoeren van versoberingen, anderzijds door het in lijn brengen van de inkomsten met de kosten die de gemeente maakt bij de uitvoering van haar diensten. Daarnaast wil het college de inzichtelijkheid van de begroting verder verbeteren door streefwaarden meer SMART te maken. Het streven is met de begroting van 2021 e.v. daarbij om per doel ontwikkelingen, acties en resultaten inzichtelijker te maken.

Uitgangspunt voor dit programma is nog steeds het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een evenwichtige en sluitende (meerjarig)begroting in combinatie met een voldoende reservepositie. Duidelijk is inmiddels dat dit uitgangspunt zwaar onder druk staat. Deze programmadoelstelling moet overigens in samenhang worden gezien met hetgeen is opgenomen in:

  1. de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing;
  2. de paragraaf Financiering;
  3. hoofdstuk 8 Algemene dekkingsmiddelen.

Uitgangspunt in het coalitieakkoord is dat we hierbij een lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk willen voorkomen, daar is binnen het bestaande beleid dan ook rekening mee gehouden.

Voor dit programma gelden (nog) geen voorgeschreven verplichte beleidsindicatoren, de voorgeschreven financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen kunnen echter wel als zodanig worden beschouwd.

Lasten, baten en saldo

LASTEN

€ 1.616

1,4 %

BATEN

€ 872

0,8 %

ga terug