Begroting 2020

Lokale Heffingen

In de paragraaf lokale heffingen wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de verschillende belastingen en heffingen en de consequenties voor onze inwoners. Daarbij wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die daaraan ten grondslag liggen. Verder wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van een heffing.

Voor de lokale heffingen vormen de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in de kadernota 2020 de kaders voor het vaststellen van de tarieven en opbrengsten.
Uitgangspunt is o.a. dat lokale belastingen en heffingen voor de inwoner niet meer stijgen dan de jaarlijkse inflatie.
In de kadernota 2020 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,4%.

De paragraaf lokale heffingen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • wettelijke bepalingen
  • geraamde opbrengsten uit lokale heffingen
  • ontwikkeling lokale lastendruk
  • voorstel tariefaanpassingen
  • kwijtscheldingsbeleid
  • kostendekking heffingen
ga terug