Begroting 2020

2 Welzijn

Cultuur

Ontwikkelingen

In januari 2019 is de podiumvoorziening door de raad vastgesteld.  De professionele podiumvoorziening is een regeling waarmee het voor Rhedense culturele organisaties mogelijk is om gebruik te maken van de drie podia in onze gemeente, tegen een gereduceerd tarief. De middelen voor deze podiumvoorziening zijn deze coalitieperiode vastgelegd in het coalitieakkoord.

De cultuurnota voor de periode 2019-2026 is in mei 2019 vastgesteld.

Hoofddoelstellingen

In 2019 is een nieuwe Cultuurnota vastgesteld. Rheden kiest er voor om kunst en cultuur als middel in te zetten om inwoners gezond, veilig en relatief gelukkig te laten wonen, werken en recreëren, jong te laten zijn en ouder te laten worden. Het doel van cultuurbeleid is om alle inwoners van alle leeftijden in staat te stellen zich spelender-wijs te blijven ontplooien en elkaar te ontmoeten door middel van cultuurparticipatie (actief en passief).

Ambities

  • De actieve cultuurparticipatie is in 2020 op hetzelfde niveau als de nulmeting in 2016: 24% zeer actief en 35% enigszins actief.
  • In 2021 is 45% van de inwoners actief lid van vereniging, club of gezelschap (40% in 2018)
  • In 2021 vindt 91% van de inwoners cultuureducatie op scholen belangrijk (91% in 2018)
  • In 2021 bezoekt 79% van de inwoners een cultuurinstelling/evenement binnen de gemeente Rheden (79% in 2018)

De ambities worden driejaarlijks gemonitord via het inwonerspanel 'Rheden spreekt' en jaarlijks geven we een update.

Prestaties

  • Wij subsidiëren onze culturele basisinstellingen (Cultuurbedrijf RiQQ en Bibliotheek Veluwezoom)  en bieden een podiumvoorziening aan voor Filmhuis Dieren, RhederArt en amateurgezelschappen die cultureel programmeren.
  • Wij faciliteren en stimuleren culturele talentontwikkeling voor alle leeftijden via o.a. naschoolsaanbod (Sjors Creatief) en cursusaanbod/presentatie in de seniorengids Rimpelingen
  • Wij zetten combinatiefunctionarissen en beweegcoaches in die een netwerk vormen, ondersteuning bieden en activiteiten organiseren op het gebied van cultuur en mediawijsheid op scholen en in de wijken.
  • Wij zetten Cultuurbedrijf RIQQ in om de cultuurparticipatie (actief en passief) te bevorderen bij de inwoners van Rheden.
  • Wij geven amateurgezelschappen de mogelijkheid zich te presenteren (25x) op een professioneel podium, tegen gereduceerd tarief.
  • Wij ondersteunen het ZOOM festival.