Begroting 2020

2 Welzijn

Volksgezondheid

Ontwikkelingen

Er zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderdeel volksgezondheid. Te denken valt aan het nationaal preventie akkoord, programma Kansrijke Start, de omgevingswet en het tegengaan van de dalende vaccinatiegraad.

Binnen onze gemeente breidt de vergrijzing zich verder uit. Er komen ten opzichte van het aantal jongeren steeds meer ouderen.

Een verdere groei van het aantal cliënten en de toename van de zorgkosten, met name va huishoudelijke hulp, ten opzichte van de Zomerrapportage 2019  is in de loop van het najaar 2019 zichtbaar geworden. Deze toename kan doorwerken in de Programmabegroting 2020 en is nu niet meegenomen. In het eerstvolgende P&C-document komen we hierop terug.

Hoofddoelstellingen

We zorgen ervoor dat de vitaliteit van inwoners verbetert. Het gaat dan om de fysieke, mentale én sociale gezondheid van inwoners. De mate waarin mensen zichzelf gezond voelen (de ervaren gezondheid of kwaliteit van leven) is daarbij het belangrijkste.

We zien gezondheid niet langer als 'niet ziek zijn', maar kijken juist naar de veerkracht, eigen regie en welbevinden van mensen. Niet de ziekte of de beperking staat centraal, maar het vermogen en de eigen kracht van mensen om hiermee om te gaan en te kunnen meedoen. Oftewel: Positieve Gezondheid!

We hebben een brede blik op gezondheid, waaraan vanuit verschillende invalshoeken een belangrijke bijdrage leveren. Denk aan de (gezondheids)zorg en maatschappelijke ondersteuning, sport, bewegen, voeding en leefstijl, en ontmoetingsplekken. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte en luchtkwaliteit.

Ambities

 • Verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen.
 • Bevorderen van participatie van chronisch zieken.
 • Bieden van een vangnet voor de extra kwetsbaren.
 • Groei naar een deelname van 75% van de inwoners aan sport en bewegen in 2026.

Prestaties

 • Wij intensiveren de samenwerking tussen huisartsen en gebiedsteams om goede zorg en ondersteuning mogelijk te maken.
 • In 2020 hebben wij helderheid over de mogelijkheden voor het inzetten van een Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisarts of ondersteuning op het gebied van jeugdhulp in het algemeen.
 • Wij ontwikkelen een visie op beschermd wonen als voorbereiding op 2022 wanneer Rheden zelf verantwoordelijk wordt voor beschermd wonen.
 • Samen met de GGZ pakken we de problematiek van toename van mensen met verward gedrag op.
 • Wij ontwikkelen in samenwerking met VGGM, politie en betrokken zorgorganisaties een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.
 • Wij voeren het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. Speerpunten tot en met 2020 zijn:
 1. wij ondersteunen minimaal 10 scholen bij het ontwikkelen van beleid en activiteiten gericht op voldoende bewegen en gezonde voeding (Gezonde School);
 2. wij stimuleren kinderopvang organisaties om te gaan werken met de Gezonde Kinderopvang aanpak;
 3. wij starten samen met zorgverleners en sportaanbieders een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen met overgewicht en hun ouders;
 4. wij ondersteunen verenigingen bij het inrichten van een gezonde sportkantine.
 • In samenwerking met zorgverzekeraar Menzis, Wageningen Universiteit, sportaanbieders en zorgverleners organiseren wij voor minimaal 85 inwoners met een lagere sociaal economische status een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Met deze interventie worden inwoners begeleid naar een gezonde leefstijl waarin voldoende bewegen en gezonde voeding centraal staat.
 • In 2019 ontwikkelden wij een uitvoeringsplan voor het voorkomen en ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik op jeugd- en ontmoetingsplekken. In 2020 geven wij hier uitvoering aan.
 • Wij zetten deskundigheidsbevordering voor professionals en lichte hulpverlening voor alle inwoners in op het gebied van middelengebruik en verslavingen.
 • Wij organiseren voorlichting over verschillende gezondheidsthema's (zoals gezondheidszorg in Nederland, opvoeden en opgroeien, gezonde voeding en seksuele gezondheid) voor statushouders.
 • Wij houdend ons dekkend netwerk van openbare AED's in stand en promoten reanimatiecursussen en aanmelding als burgerhulpverlener.
 • Wij lichten inwoners voor over de gezondheidseffecten van houtrook en maatregelen voor beperking van deze effecten en overlast.