Begroting 2020

2 Welzijn

Sport & Bewegen

Ontwikkelingen

De realisatie van een nieuw zwembad in 2020 in onze gemeente is een voorname bijdrage aan de mogelijkheid tot sporten voor verschillende doelgroepen. In 2019 hebben wij een nieuwe Sportnota vastgesteld die als basis dient voor de uitvoering van activiteiten in 2020.

Hoofddoelstellingen

We winnen veel met sport en bewegen. Door sportief bezig te zijn voel je je goed en gelukkig. Het is leuk om te doen. Je ervaart plezier, spanning, competitie en gezelligheid. Daarnaast houdt het ons fit en gezond, het geeft energie en zelfvertrouwen om mee te doen, het levert nieuwe contacten op én bevordert schoolprestaties. Sport heeft daarnaast een economische waarde en creëert werkgelegenheid. De kracht van sport en bewegen is dus groot, op verschillende terreinen. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners stimuleren om te sporten en bewegen.

De ambitie van Rheden is: In 2026 neemt 75% van de inwoners deel aan sport of bewegen.

Ambities

 • Stimuleren van de deelname aan sport en bewegen onder verschillende doelgroepen
 • Behouden en doorontwikkelen van sport- en beweegvoorzieningen
 • Werken aan vitale sport- en beweegaanbieders

Prestaties

 • Wij zetten combinatiefunctionarissen en beweegcoaches in die: activiteiten en ondersteuning op het gebied van sport organiseren en uitvoeren op scholen; sportactiviteiten in de wijk organiseren en sportaanbieders ondersteunen. Zij richten zich met name op jeugd en senioren.
 • Specifieke groepen (zoals senioren, kinderen uit lage inkomensgroepen en mensen met een beperking) helpen wij om een geschikte vorm van sport en bewegen te vinden.
 • Wij realiseren een nieuw zwembad met doelgroepenbad. In samenwerking met zorgverleners en sportaanbieders organiseren wij in het zwembad zorg-sport programma’s waarmee we doelgroepen in beweging brengen.
 • Wij zetten het regionale loket Uniek Sporten in. Uniek Sporten brengt het lokale aanbod van aangepast sporten in kaart; helpt inwoners met een beperking bij het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit, beweegmaatjes, financiële ondersteuning en hulpmiddelen; ondersteunt lokale sportaanbieders bij het opzetten of door ontwikkelen van aangepast sportaanbod.
 • Wij continueren het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Zie ook prestaties onder Volksgezondheid.
 • Samen met verenigingen in de Zuidflank Rheden werken wij aan een Vitaal Sportpark. De ontwikkeling van de betrokken sportverenigingen tot open club is daar onderdeel van.
 • Wij werken mee aan initiatieven van sportverenigingen om zich te ontwikkelen tot een “Open Club”.
 • Wij richten de openbare ruimte beweegvriendelijk in. Onder meer door fiets-, vaar-, wandel- nordic walking en hardlooproutes te creëren en uit te breiden.
 • Wij stimuleren en faciliteren sportevenementen om deze in de gemeente te laten organiseren.