Begroting 2020

2 Welzijn

Armoede

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren is een lichte daling in de doelpopulatie te zien. Dit geldt ook voor het aantal huishoudens met kinderen. Landelijk en lokaal wordt ingezet op het bestrijden van armoede, waarbij specifiek aandacht is voor kinderarmoede. Deze (lokale) inzet heeft de afgelopen jaren o.a. geleid tot een steeds groter bereik van de doelpopulatie.

Hoofddoelstellingen

Wij stellen alle inwoners van Rheden in staat om mee te doen in de samenleving. Ook de inwoners van Rheden die financieel kwetsbaar zijn (<120% van de bijstandsnorm) en hiervoor zelf (dan wel binnen hun omgeving) onvoldoende mogelijkheden vinden. Wij bestrijden kinderarmoede.

Ambities

 • Kinderen moeten drempelloos kunnen meedoen in de samenleving zonder het stigma van armoede.
 • We zorgen dat het kindpakket aansluit op de behoefte van het kind.
 • Wij zetten in op samenwerking tussen verschillende partijen om armoede zo goed mogelijk te bestrijden.
 • Minimabeleid dient armoede te voorkomen en participatie te bevorderen.
 • Terugdringen van de kosten bijzondere bijstand bewindvoering.
 • Jongeren en jong volwassenen van 18 t/m 23 jaar moeten kunnen meedoen in de samenleving.
 • Wij willen de GelrePas effectiever en efficiënter inzetten.

Prestaties

 • Wij zorgen dat de doelgroep voldoende geïnformeerd is en bekend is met de verschillende voorzieningen door blijvend in te zetten op communicatie en informatievoorziening.
 • Wij gaan de GelrePas samen met de andere deelnemende gemeenten doorontwikkelen.
 • Wij versterken de lokale regie op armoede samen met de lokale partijen, door het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, zoals het platform Armoede.
 • Wij onderzoeken of herijking van de schoolkostenregeling nodig is.
 • Wij evalueren de pilot smartphones voor brugklassers.
 • Wij geven uitvoering aan het project "Bewindvoering Anders".