Begroting 2020

2 Welzijn

Schulddienstverlening

Ontwikkelingen

Een nieuwe wet is in voorbereiding. Naar verwachting treedt deze in 2021 in werking. Het uit eigen beweging aanbieden van intakegesprekken wordt met de nieuwe wet een expliciete gemeentelijke taak. Dit gesprek moet worden aangeboden naar aanleiding van signalen van betalingsachterstanden op de vaste lasten (huur, zorg, energie en water). Met het project ‘Vroegsignalering’ loopt de gemeente op deze ontwikkeling vooruit.

In 2018 is een concept wetsvoorstel ‘adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind’ opgesteld. Op dit moment ligt er over dit voorstel een adviesaanvraag bij de Raad van State. Vooruitlopend op besluitvorming over dit wetsvoorstel continueren wij in 2020 onze aanpak om de instroom in bewindvoering te beperken.

Hoofddoelstellingen

De inzet van financiële ondersteuning op het gebied van schulden en budgettering heeft als doel om de inwoner te stimuleren mee te doen in de maatschappij en te werken aan een schuldenvrije toekomst. We zetten in op preventie van schulden, met specifieke aandacht voor jongeren en jong volwassenen.

Ambities

  • Wij brengen verbinding aan tussen organisaties die bezig zijn met financiële hulpverlening. Om de inwoners zo effectief mogelijk te ondersteunen.  
  • Wij stemmen met de desbetreffende organisaties ieders verantwoordelijkheden af en maken daarover afspraken.
  • We zetten in op het vroegtijdig in beeld brengen van schulden bij inwoners, zodat ergere problemen voorkomen worden.

Prestaties

  • Met de convenantpartners van ‘Vroegsignalering’ zorgen we dat alle inwoners met betalingsachterstanden bij de partners in beeld zijn. Net zoals in 2019 gaan we per maand actief af op 25 signalen van betalingsachterstanden.  
  • Ter voorbereiding op wat er op jongeren afkomt richting het 18e levensjaar maakt en verspreidt het Jongerennetwerk een voorlichtingsmap voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar over o.a. financiën
  • Wij geven uitvoering aan het project "Bewindvoering Anders".