Begroting 2020

2 Welzijn

Jeugd

Ontwikkelingen

De decentralisatie van de jeugdhulp is qua systeem omgezet (transitie), maar de zorginhoudelijke wijziging (transformatie) loopt achter. We zien een toenemend aantal jeugdigen in zorg, een krappe arbeidsmarkt en krappe budgetten. Om te komen tot goede, passende en tijdige hulp zijn extra inspanningen nodig. Een aantal rijksprogramma’s (Kansrijke Start, Zorg voor Jeugd, Scheiden zonder schade, Besluit met muisjes, Geweld hoort nergens thuis) gaan hier lokaal op doorwerken de komende jaren.

De stijging van de zorgkosten nopen tot aanpassingen om de zorg ook op termijn te kunnen blijven garanderen: het systeem staat onder druk. VNG en Rijk monitoren de ontwikkelingen en passen daarop (wellicht) de bijdrage naar gemeenten op aan.

Een verdere groei van het aantal cliënten en de toename van de zorgkosten ten opzichte van de Zomerrapportage 2019  is in de loop van het najaar 2019 zichtbaar geworden. Deze toename kan doorwerken in de Programmabegroting 2020 en is nu niet meegenomen. In het eerstvolgende P&C-document komen we hierop terug.

Hoofddoelstellingen

De opgave voor de komende jaren is het vormgeven van een gemeenschap waarin voor kinderen voorwaarden aanwezig zijn om zich positief te ontwikkelen én gezinnen hierbij, wanneer nodig, worden ondersteund. Daarbij is het een uitdaging om het systeem zo te organiseren dat het financieel robuust is.

 • Wij bevorderen de fysieke, mentale en sociale gezondheid van onze jeugd
 • Wij versterken de signalerings- en verwijsfunctie
 • Wij zetten ons specifiek in op risicogroepen om uitval te voorkomen
 • Wij zetten ons in om het landelijk ‘Actieplan Pleegzorg’ en 'Zorg voor de jeugd' zo goed mogelijk te vertalen naar de Rhedense situatie.
 • Wij benutten het netwerk rondom het kind of jongere maximaal met het oog op eigen kracht.
 • Wij zetten ons in op tevredenheid bij de inwoners over de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning
 • Wij zorgen voor een financieel houdbaar systeem.

Ambities

 • Wij zetten diverse projecten in om de gezondheid en de talenten van jeugdigen te bevorderen zoals de combinatie- en beweegfunctionarissen, voorlichting op scholen voor ouders en leerlingen over verslaving en cultuureducatie.
 • We willen dat jeugdigen en ouders tijdig passende hulp ontvangen.
 • Wij bieden perspectief aan jongeren op weg naar volwassenheid.
 • We willen meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien. Bijvoorbeeld door in 2022 meer pleegouders te vinden, zodat er minder kinderen in residentiële leefgroepen wonen ten opzichte van 2018.
 • We bieden alle kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen.
 • We willen jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt.

Prestaties

 • Het aantal leerlingen van 12-18 jaar, dat extra jeugdgezondheidszorg én een indicatie verzuim krijgt, stabiliseert of daalt (bron: Jaarverslagen Jeugdgezondheidszorg).
 • Wij stimuleren de samenwerking tussen de gemeente (sociale gebiedsteams) en onze huisartsen.
 • Wij onderzoeken mogelijkheden om huisartsen te ondersteunen door toevoeging expertise jeugd GGZ, bijvoorbeeld door inzetten van praktijkondersteuners jeugd GGZ.
 • Wij zetten aanvullend jongerenwerk in.
 • We voeren het actieplan pleegzorg uit, o.a. via de week van de pleegzorg en deelname aan de   landelijke wervingscampagne.
 • We maken samenwerkingsafspraken met onderwijs-jeugdhulp-jeugdgezondheidszorg, teneinde een sluitend aanbod aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun gezinnen te realiseren.
 • We ontwikkelen scheidingsbeleid en sluiten hierbij aan op het landelijk programma “scheiden zonder schade”.
 • Het tevredenheidsniveau van inwoners (van 0 tot 100) die contact hebben met onze Toegang blijft op peil. We streven naar minimaal een score van 7,5 bij Wmo en Jeugd (bron CEO).
 • Het tevredenheidsniveau van de inwoners (van 0 tot 100) over de ondersteuning door middel van maatwerk blijft op peil. We streven naar minimaal een score van 7,5 bij Wmo en Jeugd (bron CEO).
 • We bevorderen de positieve ontwikkeling van jeugdigen door in te zetten op beschermende factoren in de gemeenschap.
 • We voeren maatregelen uit om meer te kunnen sturen op resultaat van de jeugdhulpverlening op cliënt-en zorgorganisatieniveau. Onder andere door het aangaan van nieuwe contracten met de zorgorganisaties.