Begroting 2020

2 Welzijn

Wonen

Ontwikkelingen

Tot en met 2021 wordt Beschermd wonen door het Rijk gefinancieerd via een historisch verdeelmodel aan centrumgemeenten. Vanaf 2022 komt er met een ingroeipad van 10 jaar een overgang naar een objectieve verdeling naar alle gemeenten. De financiële consequenties zijn nog niet in beeld.
Eind 2019 moeten de 10 gemeenten in de regio centraal Gelderland concrete uitvoeringsafspraken hebben gemaakt, zowel beleidsinhoudelijk als over de financiering en de inkoop. Regionale samenwerking is geen keuze, maar een verplichting vanuit het Rijk.
De maatschappelijke opvang blijft de komende vier jaar een taak van centrumgemeente Arnhem.
In 2025 wordt landelijk bekeken of ook de maatschappelijke opvang gedecentraliseerd kan worden naar alle gemeenten.

Hoofddoelstellingen

De gemeente Rheden streeft naar een duurzaam woningbestand dat voldoet aan de vraag en bijdraagt aan een goed woon- en leefklimaat.

Ambities

 • Bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt
 • Verduurzamen bestaande woningvoorraad
 • Voldoende seniorenwoningen en aangepaste woningen voor mensen met een beperking
 • Leefbaarheid in de wijken vergroten
 • Onderzoeken nieuwe woonvormen

Prestaties

 • In de periode 2019-2023 streven wij naar een nieuwbouwproductie van woningen met aandacht voor levensloopgeschiktheid. Daarbij toetsen wij initiatieven op de juiste kwaliteit, richten ons op inbreiding en stemmen wij de grotere projecten af in de subregio.
 • Wij inventariseren vraag en aanbod van zowel sociale huur als midden huur in samenwerking met woningcorporaties en particuliere verhuurders. Dit doen wij zowel lokaal en in de subregio.
 • Wij zetten in op lokaal en regionaal woningbehoefteonderzoek als ingrediënt voor de nieuwe woonvisie en gaan aan de slag met een nieuwe regionale huisvestingsverordening.
 • Wij formuleren in 2020 een nieuwe woonvisie (2020-2025).
 • Wij promoten het gebruik van de Blijverslening en geven deze een plek in de sociale infrastructuur, bijvoorbeeld via huisbezoeken aan onze oudere inwoners.
 • Wij zetten het project ‘Mijn Huis Mijn Toekomst’ voort en maken prestatieafspraken met onder andere Vivare en Veluwonen over het levensloopgeschikt maken van woningen.
 • Wij ondersteunen senioren die kleiner willen wonen.
 • Uitstroom uit zorgwoningen bevorderen wij door goede afspraken te maken met Vivare.
 • In 2020 ondersteunen wij minimaal 3 inwonersinitiatieven in tenminste 3 kernen, gericht op het activeren en stimuleren van onderlinge hulpvaardigheid in de buurt.