Begroting 2020

2 Welzijn

Toelichting op de bezuinigingen

Zoals ook bij het dekkingsplan aangegeven, is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van alle maatregelen met een nadere toelichting daarop. Deze zijn zowel geclusterd per "soort" bezuiniging als per programma. Op deze plaats volstaan we met een kernachtige toelichting op de belangrijkste maatregelen.

Zoals zoveel gemeenten worstelt Rheden met de stijgende uitgaven voor de WMO en Jeugdwet. Dit is inmiddels een nationaal probleem. Onze demografische samenstelling en het sterk sociale karakter van ons beleid en de uitvoeringscultuur versterken het effect op de uitgaven.
Het remmen van de groei, een verzakelijking van verhoudingen en een versobering van voorzieningen vormen de topprioriteiten om de zorg voor hen die dat absoluut nodig hebben te kunnen garanderen. Dat zal impact hebben op onze dienstverlening aan de inwoners en naar verwachting zullen er wachtlijsten kunnen ontstaan, waarbij uiteraard voorrang wordt gegeven aan de meest urgente zorg.

In het verlengde van de voorstellen uit het Transformatieplan 2.0 is een groot aantal maatregelen opgenomen met een substantiële financiële omvang.  Speerpunten daarin zijn (a) aanscherping van de Toegang en indicatie-stelling, (b) verzakelijking van de inkoop, (c) versterking van informele ondersteuning en verschuiving naar algemene voorzieningen. Onderdeel hiervan is ook het versterken van het toezicht  op WMO en Jeugdzorg.

Aanvullend hierop worden ook besparingen gerealiseerd op subsidies en uitgaven voor o.a. de bibliotheekfunctie, sportstimulering, erfgoed en cultuur.

2. Welzijn

(x € 1.000)

Maatregel

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen versoberen

360

839

889

889

44 Geen uitgaven jeugdzorg > 18 jaar

50

75

100

100

21 Alternatief: besparen op kernfuncties bibliotheek

0

0

0

0

26 Verlagen inzet sportstimulering met 20%

13

15

15

15

28 Besparing door inzet stelpost cultuur coalitieakkoord

10

20

20

20

37 Dagbesteding-licht organiseren als voorliggende/algemene voorziening

0

125

125

125

38 Aanpassen tijden dagbesteding

228

455

455

455

53 Verminderen overlap dienstverlening jeugdgezondheidszorg

0

0

0

0

54 Preventieve en laagdrempelige jeugd- en opvoedondersteuning

0

0

0

0

77 Verlagen subsidies erfgoed met 20%

0

15

15

15

20 Verlagen bibliotheeksubsidie met 10%

0

75

100

100

29 Inhoudelijke taakstelling Gelrepas met 20%

30

30

30

30

19 Hoogte tegemoetkomingen individuele inkomenstoeslagen bijstellen

29

29

29

29

Werkwijze aanpassen

674

1.684

1.994

2.117

43 Meer sturing door team toegang

100

200

200

200

45 Aanscherpen indicering (intern en extern) door verwijzers

200

300

400

450

32 Woningaanpassing: sturen op voorliggende algemene mogelijkheden

0

0

0

26

33 Nieuwe algemene voorziening met schoonmaakbedrijf

0

400

400

400

34 Nieuwe algemene voorziening Was en Strijkservice

0

0

20

20

35 Inzet van robotica (bijvoorbeeld robotstofzuiger)

0

0

90

90

36 Selectiever aanbieden begeleiding-basis

50

100

200

200

39 Lokaal versterken toezicht WMO en Jeugdzorg

250

500

500

500

40 Lokale investering toezicht WMO en Jeugdzorg

-71

-71

-71

-71

41 Extra inzet taskforce onderdeel WMO

-75

-75

0

0

42 Extra besparing door taskforce onderdeel WMO

75

75

0

0

46 Aanscherpen werkwijze jeugdzorg

50

100

100

100

48 Extra inzet taskforce onderdeel Jeugdzorg

-75

-75

0

0

49 Extra besparing door taskforce onderdeel Jeugdzorg

75

75

0

0

50 Besparing Dorpshuis Laag Soeren

0

0

0

47

56 Aframen innovatiebudget onderdeel WMO

35

35

35

35

30 Reductie formatie team Toegang (WMO & Jeugd) reeds verwerkt in begroting 2020

0

0

0

0

31 De GelrePas effectiever en efficiënter inzetten. Uitvoeringskosten.

-30

30

30

30

56.1 Aframen innovatiebudget onderdeel jeugdzorg

90

90

90

90

Verhogen inkomsten

500

100

0

0

47 Compensatie regeling Voogdij en 18+

500

0

0

0

56.3 Afromen monumentenfonds

0

100

0

0

Totaal 2. Welzijn

1.534

2.623

2.883

3.006