Begroting 2020

2 Welzijn

Wat gaat het kosten?

2. Welzijn

(x € 1.000)

Omschrijving

Rekening 2018

Gewijzigde begroting 2019

Begroting 2020

MJB 2021

MJB 2022

MJB 2023

Lasten

39.725

39.018

40.855

41.473

41.863

42.544

Baten

2.625

2.202

2.208

2.208

2.208

2.208

Saldo van baten en lasten

-37.100

-36.816

-38.647

-39.265

-39.655

-40.337

Reserves

Toevoeging

611

0

0

0

0

0

Onttrekking

1.330

10

10

10

10

10

Resultaat voor bezuinigingen

-36.381

-36.807

-38.638

-39.255

-39.646

-40.327

Bezuinigingen

1.534

2.623

2.883

3.006

Resultaat na bezuinigingen

-37.104

-36.633

-36.763

-37.321