Begroting 2020

2 Welzijn

Zelfstandige senioren

Ontwikkelingen

Bewoners worden steeds ouder en er ontstaat daardoor meer behoefte aan geschikte woonvormen voor deze ouderen.

Hoofddoelstellingen

Wij helpen inwoners om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en te kunnen meedoen in de samenleving. Wij willen bijvoorbeeld problemen bij senioren in een vroeg stadium signaleren en vertalen naar passende oplossingen, zoals het aanpassen van de fysieke omgeving en oplossingen vanuit de sociale omgeving (denk aan aanpakken eenzaamheid, buurtinitiatieven, ondersteuning mantelzorgers).

Ambities

  • Wij continueren de huisbezoeken bij 70+'ers om inzicht te krijgen in wat er nodig is om mensen langer thuis te laten wonen.

Prestaties

  • 1.200 inwoners van 70 jaar en ouder krijgen de uitnodiging om bezocht te worden door een ouderenadviseur. Deze adviseur geeft informatie over algemeen toegankelijke voorzieningen, biedt een luisterend oor en kan de inwoners, indien nodig, doorverwijzen.
  • In nauwe samenhang met het beleidsveld Wonen is er extra aandacht voor de zelfstandige woonsituatie van senioren.
  • We realiseren bij de nieuwbouw van het zwembad in onze gemeente een doelgroepenbad en zorgen dat de verschillende doelgroepen in staat worden gesteld het bad te bezoeken.
  • Met onafhankelijke cliëntondersteuning speciaal gericht op mensen met dementie en andere geheugenproblemen ondersteunen wij 130 inwoners.