Begroting 2020

2 Welzijn

Erfgoed

Ontwikkelingen

Zoals voor de hele fysieke leefomgeving is voor erfgoed de implementatie van de Omgevingswet de belangrijkste ontwikkeling het komende jaar. Om klaar te zijn voor de nieuwe wet wordt gewerkt aan een goede monumentendatabase als onderdeel van een eveneens te ontwikkelen gebiedsatlas. Beide zijn nodig om te voldoen aan de eis van gelijke informatieplicht in de nieuwe wet.Verder zal de overgang naar de (wettelijke verplichte) Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gestalte krijgen in 2020.  

In 2019 heeft Rheden de BNG-Bank Erfgoedprijs gewonnen als beste erfgoedgemeente van Nederland. Deze extra aandacht biedt kansen, bijvoorbeeld tijdens het landelijke symposium dat wij in 2020 moeten organiseren rondom de prijsuitreiking dat jaar. De extra aandacht die deze prijs genereert kan ook op andere momenten worden benut om voor een groter publiek te benadrukken hoe bijzonder onze gemeente is. Hoge bomen vangen veel wind: de prijs schept natuurlijk ook de verplichting om het hoge niveau van de erfgoedzorg te blijven waarmaken.

Hoofddoelstellingen

Cultuurhistorisch erfgoed (historisch landschap, archeologie, historische bouwkunst en de verhalen) vormt samen met het unieke landschap de basis van de grote ruimtelijke kwaliteit van Rheden. Wij zijn trots op ons erfgoed en willen het in goede staat doorgeven aan volgende generaties.

Ambities

 • Behoud van de kwaliteit van het cultuurhistorisch erfgoed.
 • Erfgoed gebruiken als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen waarbij behoud en ontwikkeling elkaar versterken.
 • Kennis over erfgoed zoveel mogelijk delen.
 • Inzetten erfgoed voor de beleving en promotie van de gemeente.
 • Het uitvoeren van de vastgestelde agenda 2020 van de Erfgoednota.
 • Behouden, ontwikkelen en uitdragen van de beschermde monumenten en andere beeldbepalende panden, het cultuurlandschap, de archeologische resten en het immateriële erfgoed.
 • Benutten van de kansen die de BNG-Bank Erfgoedprijs 2019 ons biedt.

Prestaties

 • Bevorderen dat erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes beschikbaar kan worden gesteld.
 • Uitvoering van het project Maatwerk voor Monumenten. In dit project maken wij het binnen bestaande regelingen mogelijk dat (gemeentelijke) monumentale panden kunnen worden verduurzaamd. Een deel van het Monumentenfonds zal hiervoor worden ingezet.
 • Samen met de vrijwilligers van o.a. Rheden op de Kaart en Open Monumentendag werken aan de (digitale) ontsluiting van het erfgoed.
 • Actualiseren en ontwikkelen van het erfgoedplan tot een volwaardige (digitaal ontsloten) gebiedsatlas.
 • Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet voegen we de Welstandscommissie en Commissie Cultuurhistorie tot één Commissie Ruimtelijke Kwaliteit samen.
 • Stimuleren van monumenteneigenaren tot goed onderhoud.
 • Samen met de andere Gelderse Arcadië-gemeenten en provincie Gelderland werken we aan erfgoed in relatie tot kunst en cultuur, sociale projecten en toeristisch-recreatieve producten. Daaronder het landGOEDfestival Gelders Arcadië 2020 en het project Power Landscapes in het kader van het internationale Interregproject Innocastle.
 • Uitvoeren van het actieprogramma “Landgoederen”.
 • Het (met subsidie van het rijk) opstellen van een Visie religieus erfgoed.
 • Wij organiseren het landelijk Erfgoedsymposium 2020, in verband met het winnen van de Erfgoedprijs 2019.
 • Met het prijzengeld van de Erfgoedprijs maken we een stripboek voor de hoogste klassen van het basisonderwijs, als onderdeel van het Erfgoededucatieleerlijn Reizen in de Tijd.