Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Toelichting op de bezuinigingen

Zoals ook bij het dekkingsplan aangegeven, is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van alle maatregelen met een nadere toelichting daarop. Deze zijn zowel geclusterd per "soort" bezuiniging als per programma. Op deze plaats volstaan we met een kernachtige toelichting op de belangrijkste maatregelen.

De krimp van ons bijstandsbestand, een versterkte focus op de meest kansrijken en een geringe behoefte aan Beschut Werk  maken het mogelijk om taakstellend ca € 0,5 miljoen te bezuinigen op het budget voor Participatie (met name het re-integratiebudget).

De gewenste en noodzakelijke versterking van de sociaal-economische positie van Rheden, en het benutten en creëren van economische kansen vraagt om een versterking van de beleidsfunctie. De in het coalitie-akkoord aangegeven uitbreiding van de formatie blijft gehandhaafd.

1. Economische Ontwikkeling

(x € 1.000)

Maatregel

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen versoberen

371

401

401

401

1 Besparen op doelgroepenvervoer incl. leerlingenvervoer

10

40

40

40

12 Verlagen budget reïntegratie

161

161

161

161

13 Verminderen Beschut Werk t.b.v. Dagbesteding

200

200

200

200

Werkwijze aanpassen

215

311

311

311

14 Effecten Regionaal aanvalsplan

50

100

100

100

16 Vervallen deel product onderhoud onderwijs

-35

11

11

11

18 Efficientere inzet en minder inhuur personeel team Werk en Inkomen

200

200

200

200

Totaal 1. Economische ontwikkeling

586

712

712

712