Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Onderwijs

Ontwikkelingen

Beschikbaarheid van goed onderwijs is voor alle kinderen belangrijk. Met name in de eerste zes levensjaren is de ontwikkeling van de hersenen van kinderen het grootst. Juist daar heeft het voorkomen van (taal)achterstanden prioriteit zodat op latere leeftijd sprake is van gelijke kansen in samenleving.

Hoofddoelstellingen

De gemeente Rheden stelt iedereen in staat te leren, te studeren en zich te scholen. Wij willen zo ieders potentieel benutten waardoor de kans op ongelijkheid en kennis tweedeling vermindert.

Ambities

 • een goede aansluiting realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 • samen met onze onderwijspartners dringen wij het schoolverzuim en het aantal schoolverlaters terug;
 • wij optimaliseren de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);
 • wij dringen laaggeletterdheid terug;
 • duurzame en passende huisvesting voor onze scholen;

Prestaties

 • Wij voeren het actuele Peuter- en VVE beleid uit.
 • Wij werken samen met het onderwijs aan thema’s die staan in de Strategische Agenda: gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en kansengelijkheid.
 • Wij maken samenwerkingsafspraken met onderwijs-jeugdhulp-jeugdgezondheidszorg, met als doel een sluitend aanbod aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun gezinnen te realiseren. De lokale vertaling van het Samenwerkingsconvenant Regionale sluitende aanpak Passend onderwijs-Jeugdhulp-Jeugdgezondheidszorg vormt hiervoor de basis.
 • Afspraken worden geconcretiseerd in uitwerkingsagenda’s voor de verschillende fases van de voorschool, het PO, VO, MBO en het overstijgende niveau.
 • Wij subsidiëren Taalhuis Veluwezoom door bij te dragen aan de kosten voor het coördinatorschap. Taalhuis Veluwezoom biedt formeel en non-formeel taalaanbod aan met mensen met een (digi)taalvraag.
 • Wij geven opdracht aan de VGGM om de toezicht op de kinderopvang uit te voeren. Wanneer er handhaving volgt, ligt het uitoefenen van deze taak bij de gemeente.
 • Wij dragen financieel bij aan de uitvoering VVE voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand om deze achterstanden weg te werken.
 • Alle peuters hebben ontwikkelrecht in Rheden; peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag kunnen met subsidie een aantal uren per week naar de peuteropvang. Zo leren ook zij schoolse vaardigheden.
 • Wij actualiseren het integrale Huisvestingsplan Onderwijs waarbij duurzaamheid een belangrijke plek krijgt.