Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Werk en re-integratie

Ontwikkelingen

Meedoen aan de samenleving is van groot belang voor ieders levensgeluk en eigenwaarde. Om die reden schenken we extra aandacht aan werkgelegenheid en aan banen voor onze inwoners. Dit zodat de mensen aan de zijlijn via werk weer onderdeel kunnen worden van onze samenleving. Om dit te bewerkstelligen hebben we allereerst een helder beeld van het bijstandsbestand nodig.

De Rijksbijdrage BUIG 2019 is nog niet definitief vastgesteld. Een mogelijke bijstelling werkt door in de Programmabegroting 2020 en is nu niet meegenomen. In het eerstvolgende P&C-document komen we hierop terug.

Hoofddoelstellingen

Wij streven naar goed en voldoende werk voor de inwoners. Iedereen in Rheden heeft een kans om mee te doen.

Ambities

 • Wij streven, door preventieve maatregelen, naar een beperking van de instroom in de bijstand.
 • Wij vergroten de kansen op werk door het bieden van individueel maatwerk, samen met ondernemers.
 • Wij zetten in op duurzame (blijvende) uitstroom.
 • Wij onderhouden actief de relatie met lokale ondernemers en zoeken met hen naar passend (te maken) werk.
 • Wij zoeken, naast activering naar betaald werk, naar mogelijkheden voor inwoners die tijdelijk niet kunnen werken voor een zinvolle dagbesteding.

Prestaties

 • Realiseren van duurzame uitstroom. Op basis van een grondige analyse wordt een ambitieuze en realistische doelstelling bepaald.
 • We zoeken naar mogelijkheden om de instroom te beperken.
 • Wij zorgen voor beschikbaarheid van dagbesteding, beschut werk voor

Rhedenaren die (tijdelijk) niet in staat zijn regulier werk te verrichten.

 • Uitvoeren van experimenten binnen de Participatiewet, uitgezonderd een experiment met het basisinkomen.
 • Mensen met een uitkering krijgen met het project “Veluwezoom Dream Job” een 12 weken durend ontwikkelprogramma, gevolgd door een nazorgperiode. De helft van de deelnemers is na deelname onafhankelijk van een bijstandsuitkering.
 • De jongerencoaches leiden jongeren naar werk, scholing of passende hulpverlening. De inzet zorgt ook voor minder instroom van jongeren en een kortere duur van uitkeringsbehoefte.
 • Middels het project “Middachten” hebben structureel 4 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt / jongeren van Tender de mogelijkheid om mee te doen. Per jaar stroomt minimaal 1 persoon uit naar reguliere arbeid.
 • Sociale Ruimte biedt een traject aan gericht op ontwikkeling gedurende 3 maanden. Na 3 maanden krijgt de deelnemer een regulier contract en ondersteuning richting een duurzame arbeidsplek buiten de organisatie. De nadruk wordt gelegd op nazorg om duurzame uitstroom te realiseren.