Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Verbonden partijen

Voor het bereiken van de doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, heeft de gemeente Rheden zich met een aantal partijen verbonden waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het gaat hier om de volgende organisaties:

  • Module Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR)
  • Werkvoorzieningsschap Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)
  • Veiligheids- Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

In de paragraaf Verbonden Partijen wordt nader inzicht gegeven in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid en risico's van de gemeente in deze organisaties.