Begroting 2020

1 Economische Ontwikkeling

Circulaire Economie

Ontwikkelingen

Het besef groeit dat we beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken. Daarnaast kiezen we voor meer duurzame energiebronnen en -oplossingen. In de kern gaat het om het minimaliseren van verspilling, vervuiling en uitputting (zero-waste) en het maximaliseren van meervoudig maatschappelijk waardebehoud (economisch, ecologisch, sociaal). Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot en met de consumptie. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik. In Nederland is de Rijksoverheid gestart met het Rijks brede programma Nederland Circulair in 2050 met als ambitie een volledig circulaire economie in 2050 en met als tussendoel om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.

Hoofddoelstellingen

  • Wij maken een omslag naar een circulaire economie door circulaire economie als uitgangspunt van ons handelen te nemen.
  • Wij blijven op zoek gaan naar partners, en stimuleren relevante partijen om de circulaire economie binnen de gemeente Rheden vorm te geven.
  • Wij stimuleren het hergebruik van grondstoffen.

Ambities

De gemeente Rheden draagt bij aan de landelijke ambitie om in 2050 een circulaire economie te hebben.

Prestaties

  • Aansluitend op de Rijks brede doelstellingen en ons Klimaatprogramma 2019-2023 stellen wij een meerjarig programma “Rheden Circulair” op.
  • Op regionaal niveau zetten we in op Circulaire Economie.
  • Wij stimuleren bedrijven, inwoners en organisaties om circulair te ondernemen en innovatief te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Uiteraard doen we dat in samenwerking met onze (kennis)partners en geven we daarin zelf het goede voorbeeld.
  • We gaan samen met het onderwijs (bijvoorbeeld de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) ondernemers helpen om te komen tot meer circulariteit. We kijken dan bijvoorbeeld naar andere manieren van afschrijven/kostentoerekeningen, productontwerp.
  • We onderzoeken de behoeften van de ondernemers en wat de gemeente daarin kan betekenen.
  • Wij passen het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan, zodat circulariteit wordt meegewogen in de gunning.
  • De uitgangspunten van Circulaire economie nemen wij mee in de ontwikkeling van de Zuidflank Rheden.