Begroting 2020

5 Bestuur en Veiligheid

Welk beleid is voorhanden

Beleid

Vastgesteld

Actualisatie beleidsregels Wet Bibob

2019

Aanpak ondermijning: meldpunt en verwerkingsprocedure

2019

Lokale aanpak radicalisering en polarisatie

2019

Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

2019

Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol casusoverleg overlastgevers en personen met verward gedrag

2019

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast

2019

Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019

2019

Evenementenbeleid

2017

Nota Integrale Veiligheid 2017 - 2020

2017

Integraal Alcohol- en drugsbeleid 2017-2020

2017

Digitaal en persoonlijk contact

2016

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister

2016

Regionale aanpak huiselijk geweld + lokale aanpak

2016

Aanwijzingsbesluit detectieverbod

2016

Aanwijzingsbesluit gebieden alcoholverbod

2016

Plan van aanpak, programma Samen meer Service

2016

Sociaal calamiteitenplan maatschappelijke onrust

2015

Evaluatie Drank- en horecawet gemeente Rheden 2015

2015

Nota Uitvoering exploitatie kamerverhuurpanden

2015

APV 2015 geactualiseerd

2015

Beleidsregels Wet Bibob (incl. uitbreiding exploitatie kamerverhuur)

2014

Nota signaleren, corrigeren en activeren (evaluatie aanpak jongerenoverlast)

2013

Convenant en privacy protocol aanpak problematische jeugd(groepen)

2013

Visie op digitale dienstverlening

2013

Notitie Externe veiligheid

2012

Visie op publieke dienstverlening

2012

Uw leefomgeving, ons werk!
Leidraad voor passende participatie

2011

Buurtbemiddeling

2010

Wet Victoria (aanpak woonoverlast)

2010

Convenant burgernet

2010