Begroting 2020

5 Bestuur en Veiligheid

Toelichting op de bezuinigingen

Zoals ook bij het dekkingsplan aangegeven, is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van alle maatregelen met een nadere toelichting daarop. Deze zijn zowel geclusterd per "soort" bezuiniging als per programma. Op deze plaats volstaan we met een kernachtige toelichting op de belangrijkste maatregelen.

Ook binnen het programma Bestuur en Veiligheid is allereerst gekeken naar de besparingsmogelijkheden binnen de bedrijfsvoering. Voor dit programma betekent dit onder andere het verminderen van de ondersteuning van de bodes en het terugbrengen van het aantal publiekbalies. Daarnaast worden een aantal voorzieningen versoberd. Zo wordt bijvoorbeeld het budget voor wijkveiligheid verlaagd. Ook vragen we aan de verbonden partijen zoals bijvoorbeeld de VGGM om ombuigingsmaatregelen in te voeren en op deze wijze voor ons een besparing te realiseren.

5. Bestuur en Veiligheid

(x € 1.000)

Maatregel

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen versoberen

75

75

150

150

117 Verlagen frequentie Veiligheidsmonitor

6

6

6

6

118 Geen ondersteuning voor buurtpreventieteams

2

2

2

2

120 Verlagen budget wijkveiligheid met 20%

10

10

10

10

122 Besparen formatie en inhuur (Wijk)veiligheid met 20%

42

42

42

42

123 Verlagen stelpost gelijke behandeling

10

10

10

10

127 Oefeningen anders en intern organiseren door gemeente

5

5

5

5

128 Terudraaien verhoging bijdrage VGGM

0

0

75

75

Werkwijze aanpassen

20

65

83

83

113 Minder ondersteuning bijeenkomsten bodes

0

27

27

27

116 Terugbrengen locaties fysieke publieksbalies van 3 naar 2.

20

20

20

20

125 Integrale inzet Boa's in plaats van aanpak per domein

0

18

36

36

Totaal 5. Bestuur en Veiligheid

95

140

233

233