Begroting 2020

5 Bestuur en Veiligheid

Partnerschap

Ontwikkelingen

Samen een mooi en sterker Rheden maken. Dat bereiken we door partnerschap. Inwoners, bedrijven, organisaties: allen dragen een steentje bij.

De gemeente wil een betrouwbare en stevige partner zijn. Een overheid die denkt in mogelijkheden in plaats van regels. Een overheid die optreedt als één geheel en daarin voortvarend handelt. Verder moet de overheid duidelijk zijn over mogelijkheden, en initiatieven van inwoners serieus nemen.

In deze collegeperiode richten we ons op het creëren van een draagvlak bij alle partijen die een rol hebben in het gehele proces van participatie. Al deze stakeholders worden benaderd, bevraagd en uitgedaagd om het partnerschap gezamenlijk vorm te geven.

Bij het vormgeven van partnerschap is met name de verhouding tussen verantwoordelijke collegeleden, de raad en de ambtenaren belangrijk. Als dat niet goed gaat, loopt het voor de inwoner fout. Dat is iets waar we echt op moeten letten. Het gaat om de manier waarop bestuurders hun medewerkers ruimte geven om te doen wat belangrijk is. Dan ontstaan er echt mooie dingen.

Hoofddoelstellingen

We zetten in op samenwerking om onze doelen te bereiken. We zijn voorstander van samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. Ons credo is: “Samen met de samenleving”.

Ambities

  • Inwoners beter betrekken vraagt om een cultuurverandering in houding en gedrag. Hiervoor gaan we een proces in met Raad, College en ambtelijke organisatie om hierin een werkwijze te vinden.
  • We accepteren dat er per onderwerp of dorpskern verschillend aan partnerschap invulling gegeven kan worden. We communiceren transparant over de wederzijdse verwachtingen, de rollen en de uitkomsten en nemen dit in de afwegingen mee.
  • We willen voorkomen dat partijen onbewust uitgesloten zijn van dit proces. Als we merken dat doelgroepen niet mee willen praten, gaan we het gesprek aan om te onderzoeken waaraan dit ligt. Doelgroepen zijn niet verplicht om mee te praten, maar we zetten in op een grotere betrokkenheid van ondernemers en inwoners.
  • Op grond van de ervaring met ‘Ik buurt mee’ ontplooien we initiatieven met de inwoners om de participatie in minder betrokken buurten te versterken.
  • We continueren de samenwerking met de VNG Internationaal om op verzoek kennis uit te wisselen en capaciteit te leveren op projectmatige basis. We kunnen van elkaar leren en nemen onze verantwoordelijkheid.
  • We werken samen met instituties binnen en buiten de gemeentegrenzen om onze lokale opgaven te realiseren.

Prestaties

  • We geven invulling aan het partnerschap door in de praktijk aan de slag te gaan.
  • We gaan in gesprek met raadsleden om hun ideeën over partnerschap op te halen.
  • We gaan in gesprek met medewerkers over hun rol bij partnerschap.
  • We betrekken lokale en regionale partners en instituties bij de opgaven waar wij voor staan.