Begroting 2020

5 Bestuur en Veiligheid

Veilige samenleving

Ontwikkelingen

De Drank & Horecawet zal worden gewijzigd. Het streven is dat de wet in 2021 in werking zal treden. De bedoeling van de wet is vooral om drankgebruik door risico- en probleemdrinkers tegen te gaan. De nieuwe wet bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige wet.

De wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg gaat in per 1-1-2020. De uitvoering en verdere implementatie van deze wet vindt plaats in 2020.

Hoofddoelstellingen

 • Rheden streeft naar verbetering van leefbaarheid en vermindering van (georganiseerde) criminaliteit waardoor inwoners zich veilig voelen binnen de gemeente Rheden;
 • Wij willen alle vormen van geweld voorkomen en verminderen;
 • Vanuit onze regierol pakken we in het lokale veiligheidsnetwerk de problemen structureel en gezamenlijk aan. We werken samen met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, uitvoerende (zorg)organisaties, bureau Halt, scholen, Raad van Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Ook zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties betrokken bij dit netwerk.
 • Wij blijven zicht houden op de ondermijning in onze gemeente en bestrijden deze. Hierdoor groeit het vertrouwen in de overheid.

Ambities

 • Wij realiseren en scherpen de ambitie 'Nota Integrale veiligheid Rheden 2017-2020: Samen Rheden nog veiliger maken’ aan;
 • Wij zetten in op risicogroepen om uitval te voorkomen;
 • Wij professionaliseren samen met de regio de rampenbestrijding.

Prestaties

 • Wij verbeteren onze informatiepositie op het gebied van ondermijning en voeren het uitvoeringsplan van het kalenderjaar ondermijning uit;
 • Wij zorgen voor bewustwording van ondermijning voor inwoners, ondernemers en leerlingen/studenten;
 • Wij brengen het vraagstuk rond arbeidsmigranten en cliënten van zorgbureau’s in beeld op basis waarvan de raad een visie kan bepalen, die vervolgens vertaald wordt naar beleid;
 • Over veiligheid en leefbaarheid wordt op lokaal en/of gemeentelijk niveau over successen en uitdagingen minimaal eens per half jaar gepubliceerd;
 • Jaarlijks wordt aan de raad een presentatie gegeven over de cijfers en ontwikkelingen;
 • Wij voeren de aanpak alcohol/drugsbeleid uit maar voeren geen experimenten met legalisering van de wietteelt in de gemeente uit;
 • We stellen een uitvoeringsplan op voor regiovisie kindermishandeling en huiselijk geweld 2019-2022.
 • We voeren lokaal het regionaal plan crisis- en rampenbestrijding uit en trainen onze medewerkers.