Begroting 2020

3 Gebiedsontwikkeling

Toelichting op de bezuinigingen

Zoals ook bij het dekkingsplan aangegeven, is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van alle maatregelen met een nadere toelichting daarop. Deze zijn zowel geclusterd per "soort" bezuiniging als per programma. Op deze plaats volstaan we met een kernachtige toelichting op de belangrijkste maatregelen.

Binnen het programma gebiedsontwikkeling is in eerste instantie gezocht naar maatregelen die zo min mogelijk voor de inwoners zichtbaar en voelbaar zijn. Om een sluitende begroting te krijgen is het niet te voorkomen dat ook voorzieningen moeten worden versoberd.

Binnen het programma zijn een aantal efficiency maatregelen voorgesteld waarbij we onze eigen processen gaan verbeteren. Daarnaast  is er gezocht naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. Denk daarbij aan inkomsten uit leges en verhogen van tarieven voor het ophalen van afval. Ook worden er een heel aantal voorzieningen versoberd. Denk daarbij aan het verlagen van het onderhoudsniveau van bijv. wegen en openbaar groen, het verlagen van subsidies en het niet meer vervangen van hekwerken. Daarnaast zullen ruimtelijke projecten uitgesteld of soberder uitgevoerd gaan worden.

3. Gebiedsontwikkeling

(x € 1.000)

Maatregel

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen versoberen

530

627

640

542

63 Stopzetten inhuur toezicht en handhaving

15

15

15

15

68 Verlagen onderhoudsniveau verzorging wegen (vegen, onkruid) van basis naar laag.

53

71

71

71

69 Verlagen onderhoudsniveau prioriteitsgebieden van hoog naar basis

9

12

12

12

75 Verlagen subsidie / verhogen tarieven veerdiensten

0

0

10

10

78 Geen nieuwe LOP projecten

100

0

0

0

79 Niet verlengen meerjarencontract provincie (2015-2020)

6

7

7

7

85 Verlagen subsidies en bijdragen met 20%

0

5

5

5

86 Aanpassen beheer stadsbosjes

65

65

65

65

87 Beheer heesters aanpassen

24

24

24

24

88 Verlagen beeldkwaliteit heesters van B naar C

0

60

60

60

89 Omvormen gazon naar berm

0

8

8

8

90 Hekwerken niet vervangen

5

5

5

5

93 Afbouwen of overdragen speelplaatsen

3

5

8

10

95 Temporiseren en aanpassen ruimtelijke projecten

150

250

250

250

57 Halveren stelpost voor opvangen consequenties Omgevingswet

100

100

100

0

Werkwijze aanpassen

129

115

140

117

58 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen

0

11

33

33

59 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen

-10

16

16

16

60 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen

0

-15

-15

-15

64 Uitstel investeringen wegen

20

8

8

8

65 Concentreren stimuleringsmaatregelen verkeerseductie

5

8

8

8

66 Uitstel investeringen verkeerssignalering

12

0

0

0

67 Inspectie wegen eens in de twee jaar

23

0

23

0

70 Andere methode strooien bij gladheid

0

8

8

8

91 Uitstel investeringen openbaar groen

3

3

3

3

92 Verminderen inspecties speelplaatsen

8

8

8

8

96 Uitstel investeringen tractie

20

20

0

0

57.1 Projectkosten dorpsvernieuwing

48

48

48

48

Verhogen inkomsten

22

96

96

96

61 Legestarieven evenementen en bijzondere wetten (gericht) verhogen

10

10

10

10

71 Verhogen leges kabel- en leidingen

12

12

12

12

74 Inkomsten Posbank

0

50

50

50

80 Kosten van Natuurgebieden verrekenen met omliggende gemeenten of natuurinstanties.

0

24

24

24

Totaal 3. Gebiedsontwikkeling

681

838

876

755