Begroting 2020

3 Gebiedsontwikkeling

Mobiliteit, infra en beheer openbare ruimte

Ontwikkelingen

In 2020 worden de kadernota Openbare Ruimte en de beheerplannen geïmplementeerd. De kadernota is de integrale vertaling van de (politieke) visie en het vastgestelde beleid van de gemeente op de openbare ruimte (voor de groene, grijze en blauwe assets) tot een financieel, technisch en kwalitatief uitgangspunt voor de beheerplannen.

De kadernota vormt daarmee de schakel tussen de visie op de openbare ruimte enerzijds en de inrichting en het beheer ervan anderzijds.

Aan de hand van de Kadernota Openbare Ruimte en de beheerplannen kan de organisatie beter inspelen op kansen, ontwikkelingen en risico’s.

Hoofddoelstellingen

 • Wij beheren de openbare ruimte duurzaam, zodat deze maximaal bruikbaar is en op een logische wijze aansluit bij het landschap.
 • Een veilige en bereikbare woon-, werk en leefomgeving.

Ambities

 • Het beheer van de openbare ruimte uitvoeren conform de kaders zoals vastgesteld in de kadernota en de beheerplannen.
 • We ambiëren, in het kader van klimaatadaptatie, bij onderhoud en herinrichting van de openbare ruimte de verharding met 20 % te reduceren .
 • Het samen met bewoners zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte waarbij we streven naar het in stand houden van ons vrijwilligersbestand en waar mogelijk een uitbreiding te realiseren.
 • Het reduceren van de geraamde stijging van de rioolkosten met 13% in 2020 t.o.v. de prognose van de kostenontwikkeling, zoals in 2010 werd gehanteerd, samen met de waterketenpartners Rijn6 en Olburgen.
 • We streven naar bereikbare en toegankelijke dorpen en buitengebied
 • We vergroten de verkeersveiligheid waar nodig, bijvoorbeeld nabij scholen
 • We versterken de fietsinfrastructuur
 • We zorgen voor goed en efficiënt doelgroepenvervoer

Prestaties

 • We voeren de kadernota Openbare Ruimte en de beheerplannen uit.  
 • Wij blijven ons sterk maken voor een duurzame (verkeers) veilige woon- en leefomgeving, onder andere door het verder aanleggen van 30km-zones binnen de bebouwde kom en 60km-zones erbuiten. Bij de voorbereiding maken we zoveel als mogelijk gebruik van coproduceren waarbij de samenwerking met onze inwoners voorop staat. Bij de uitvoering kiezen wij voor een integrale benadering door zo veel mogelijk mee te liften op andere projecten in de openbare ruimte.
 • In samenwerking met de andere (spoor) gemeenten en overheden de toename van het goederenvervoer, het vervoer van gevaarlijke stoffen en de wettelijke naleving hiervan over de IJssellijn te voorkomen en/of te monitoren.
 • Betaald parkeren in Velp schaffen we af per 1 januari 2020.
 • We onderzoeken of de dienstregeling voor nachtbussen en andere vervoersvormen van Arnhem naar onze dorpen nog beter kan.
 • De veiligheid op het spoor zal worden verbeterd doordat ProRail in 2018 is gestart met het Verbeterplan Overwegen. Het gaat om de verbetering van 7 overwegen en het aanleggen van een fietstunnel in de Lentsesteeg in Rheden.
 • Begin 2020 zal Traverse Dieren als geheel worden opgeleverd.
 • Het grondgebied van de gemeente heeft een goed netwerk voor de fietser waarbij wij in nauw overleg met provincie en gemeente Arnhem de mogelijkheden van een snelfietsroute onderzoeken.