Begroting 2020

3 Gebiedsontwikkeling

Natuur en landschap

Ontwikkelingen

De Omgevingsvisie Buitengebied die in 2019 is vastgesteld komt in de plaats van het LOP (Landschapsontwikkelingsplan).

Onder de noemer 'Natuurinclusieve Landbouw' is er steeds meer samenwerking tussen lokale boeren, bakkers, schaapskudde en natuurbeheerders om beter met natuur en landschap om te gaan, met behoud van waardig inkomen voor ieder.

Energietransitie zal komende jaren impact hebben op het Rhedens buitengebied.

Klimaatverandering heeft invloed op de soortensamenstelling van flora en fauna en op de toenemende overlast van ziekten en plagen.

Hoofddoelstellingen

  • Het vergroten van de kwaliteit van de bestaande kernen en het buitengebied
  • Het behouden, benutten en versterken van de mogelijkheden van het Rhedens (cultuur)Landschap.

Ambities

  • We zorgen voor het behoud, de bescherming en verbetering van natuur en landschap
  • We zorgen voor meer biodiversiteit
  • Verbetering IJssel-Veluwe gebied met behoud van bestaande ruimte voor agrariërs
  • Meer natuurbeleving en bewustwording

Prestaties

  • We stimuleren de aanleg en het beheer van erf- en landschapsbeplanting en werken daarmee aan het herstel en behoud van onze landschapselementen.
  • In 2020 werken we volgens de beheervisie Rozendaalse veld. De visie draagt bij aan het duurzaam in stand houden van het natuurgebied Rozendaalse veld met gepast medegebruik ten dienste van het algemeen belang van de inwoners en bezoekers van de gemeente Rheden.
  • Wij bestrijden invasieve exoten, ziekten en plagen tot een beheersbaar niveau. In 2020 blijft de focus op de eikenprocessierups, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers.