Begroting 2020

3 Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijk kader en Ondersteunen Initiatieven

Ontwikkelingen

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het motto van de Omgevingswet is 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Met het vernieuwen van het omgevingsrecht wil de wetgever vier verbeteringen bereiken:

 1. Het omgevingsrecht is inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik.
 2. De leefomgeving staat op een samenhangende manier centraal in beleid, besluitvorming en regelgeving.
 3. Een actieve en flexibele aanpak biedt overheden meer afwegingsruimte om doelen voor de leefomgeving te bereiken.
 4. Besluitvorming over projecten in de leefomgeving gaat sneller en beter.

Hoofddoelstellingen

 • Wij werken aan het behoud en de vergroting van de kwaliteit van onze dorpen en het buitengebied van onze gemeente.
 • Wij werken samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de voorwaarden voor een aantrekkelijke, gezonde omgeving waarbij we de historische karakteristieken van de dorpen en het landschap koesteren.

Ambities

 • Wij faciliteren, stimuleren en scheppen daar waar nodig (planologische) kaders voor het realiseren van de gewenste resultaten uit de programma's en wensen en/of initiatieven uit de samenleving.
 • Ons ruimtelijke kader is op orde.
 • Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de structuurvisies.
 • Wij continueren ons strategisch grondbeleid om onze beleidsdoelen te realiseren.
 • Wij zijn voorbereid op de komst van de Omgevingswet.

Prestaties

 • De structuurvisies voor de dorpen en het buitengebied bevatten een uitvoeringsagenda met concrete maatregelen. In 2020 werken wij verder aan de uitvoering van deze maatregelen.
 • Wij stellen een monitor op die inzicht geeft in de uitvoeringsmaatregelen van alle structuurvisies. Met deze monitor leggen wij periodiek verantwoording af over de voortgang, onder meer in onze gesprekken met bewoners- en ondernemersverenigingen.
 • Wij begeleiden proactief ruimtelijke initiatieven, (gebiedsontwikkelings)processen en realiseren van projecten gebiedsontwikkeling waarbij sprake is van een gemeentelijk belang. Voorbeelden zijn de gebiedsontwikkelingen Winkelcentrum Dieren, nieuw zwembad Velp en woningbouw op verschillende locaties. De voortgang wordt twee keer per jaar gerapporteerd aan de gemeenteraad.
 • Wij geven uitvoering aan het project Zuidflank.
 • Voor het Rivierklimaatpark leggen we in 2020 een intergemeentelijke structuurvisie voor aan de gemeenteraad.
 • Wij onderzoeken hoe we welstandsvrij bouwen als norm in de praktijk kunnen brengen.
 • Wij stellen een nieuwe nota grondbeleid op.
 • De actualisatiebestemmingsplannen van Rheden Haveland, Rheden Centrum, Velp Centrum en Spankeren zullen in 2020 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Daarnaast zal worden gewerkt aan actualisering van het bestemmingsplan Landelijk Gebied en de voorbereiding op de Omgevingswet.
 • In 2020 bereiden we ons verder voor op de invoering van de Omgevingswet op basis van het Plan van Aanpak dat hiervoor in 2019 is opgeleverd.