Begroting 2020

4 Duurzaamheid

Toelichting op de bezuinigingen

Zoals ook bij het dekkingsplan aangegeven, is in de bijlage bij deze begroting een totaaloverzicht opgenomen van alle maatregelen met een nadere toelichting daarop. Deze zijn zowel geclusterd per "soort" bezuiniging als per programma. Op deze plaats volstaan we met een kernachtige toelichting op de belangrijkste maatregelen.

Het terugdringen van de CO2 uitstoot is één van de mondiale, nationale en lokale topprioriteiten. Daarom bezuinigen we zo min mogelijk op de beschikbare budgetten voor het Klimaatprogramma. We verlagen ons ambitieniveau voor de komende jaren niet aan maar passen onze activiteiten aan om een bijdrage te blijven leveren aan de grote inspanning die van ons gevraagd wordt. En om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt de €250.000 ingeleverd  die nog vanuit de vorige coalitieperiode beschikbaar was.

Binnen het programma zullen wij ons scherper focussen op inspanningen en projecten met een hoog rendement op de korte en op de langere termijn. Wij werken daartoe samen met verschillende partijen op zowel lokaal als regionaal niveau (RES).

Tot slot is onderdeel van de maatregelen, het daadwerkelijk toepassen van het uitgangspunt "100% kostendekkendheid" voor afval en riool.

4. Duurzaamheid

(x € 1.000)

Maatregel

2020

2021

2022

2023

Voorzieningen versoberen

344

239

189

39

100 Beeindigen proef bovengrondse PMD verzamelcontainers

14

14

14

14

101 Overgaan van milieustation van Arnhem naar Doesburg

50

100

100

100

109 Taakstellende korting van 5% op GR ODRA

0

25

25

25

106 Activiteiten project Steenbreek (watertakenplan) verminderen.

130

0

0

0

111 Activiteiten Rhedense klimaataanpak verminderen

150

100

50

-100

Werkwijze aanpassen

250

0

0

0

110 Afbouwen middelen duurzaamheid huivesting medewerkers

250

0

0

0

Verhogen inkomsten

630

630

630

630

98 Vergoeding voor ophalen grof huishoudelijk afval

25

25

25

25

99 Verhogen tarief voor de greenbag

13

13

13

13

102 100% kostendekkend rioolrecht invoeren

170

170

170

170

105 100% kostendekkend afvalstoffenheffing invoeren

422

422

422

422

Totaal 4. Duurzaamheid

1.224

869

819

669