Begroting 2020

4 Duurzaamheid

Klimaat en duurzame energie

Ontwikkelingen

Begin 2019 is de beleidskader ‘Aan de slag voor een duurzaam klimaat’ (2019-2022) vastgesteld.
Hierin staan de volgende vier doelen beschreven:

 1. Energiebesparing: een jaarlijkse besparing van 1,5% op het energieverbruik;
 2. Duurzame energie opwek: in 2023 is 16% van het energieverbruik duurzaam opgewekt;
 3. Klimaatadaptatie: wateroverlast, verdroging en hittestress zijn beperkt en worden zoveel mogelijk voorkomen;
 4. Bewustwording: inwoners en ondernemers zijn zich bewust van hun aandeel in de klimaatopgave en handelen er naar.

In het programma 'Aan de slag voor een duurzaam klimaat 2019-2022’ (2019-2022) is uitgewerkt hoe we invulling aan deze doelen geven. Het programma kent zeven pijlers;

 1. communicatie en bewustwording;
 2. de gemeente geeft het goede voorbeeld;
 3. de gebouwde omgeving; wonen;
 4. de gebouwde omgeving; werken en produceren;
 5. grootschalige opwek;
 6. mobiliteit;
 7. klimaatadaptatie.  

Hoofddoelstellingen

Wij streven naar een duurzame toekomstbestendige samenleving. Daarvoor moeten wij de klimaatverandering zien te beperken die wordt ingezet door de toegenomen uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.

Ambities

De gemeente wil in 2040 CO2 neutraal zijn. Hiervoor besparen we fors in het energieverbruik en wekken we de gevraagde energie zoveel mogelijk duurzaam op. Bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners leveren een grote bijdrage aan deze ambitie. De gevolgen van de klimaatsveranderingen (bijv. wateroverlast, droogte en hittestress) zijn beperkt en worden
zoveel mogelijk voorkomen.

Prestaties

In 2020 wordt de uitvoering van het klimaatprogramma vervolgd. Voor elke pijler uit het programma zijn concrete projecten/processen benoemd. In alle activiteiten staat het creëren van mede-eigenaarschap in de samenleving voor de klimaatdoelen centraal. In 2020 wordt de voortgang van het klimaatprogramma halfjaarlijks gemonitord. Waar nodig, worden activiteiten toegevoegd of aangepast.