Begroting 2020

4 Duurzaamheid

Afval, water en milieu

Ontwikkelingen

De grondstoffenvisie 2019-2022 is in juni 2019 door de Raad vastgesteld. In de Grondstoffenvisie is gekozen voor een primaire focus op circulair grondstoffenbeheer. Secundair worden ook sociale aspecten meegenomen.

Samen met omliggende gemeenten is de verwerking van het restafval aanbesteed. Het nieuwe contract, dat ingaat per 1 januari 2020, heeft hogere tarieven dan het huidige contract. Dit heeft een hogere budgetpost voor het afvalbeheer tot gevolg.

De gemeente participeert in het Afvalbrengstation Arnhem-Noord. De gemeente Arnhem gaat in 2020 het beheer en de exploitatie van het Afvalbrengstation aanbesteden als onderdeel van het bestek huisvuilinzameling. Hiermee ontstaat ook een nieuwe contractsituatie. Dit natuurlijke moment is benut om te kijken naar samenwerking met het Recycleplein Doesburg. Vanwege de positieve financiële consequenties is het college voornemens om aan te sluiten bij het Recycleplein Doesburg.

De gemeente heeft een wettelijke verplichting voor de opvang van zwerfdieren. Deze opvang is via een zakelijke overeenkomst uitbesteed aan het dierenasiel De Dierenborgh. De Dierenborgh gaat in 2020 nieuwbouw plegen. Deze nieuwbouw zal consequenties hebben voor de tarieven die worden gehanteerd voor de opvang van de zwerfdieren.

Door veranderende wetgeving is het gebruik van gif bij de rattenbestrijding een laatste redmiddel. Eerst moet de bestijding plaatsvinden op non-toxic basis. Dit betekent dat het bestrijdingstraject een langere doorlooptijd krijgt met meer inzet van uren van de ingehuurde plaagdierbestrijder.

Hoofddoelstellingen

Wij willen de hoeveelheid afvalstoffen minimaliseren ten gunste van hergebruik. Dit moet leiden tot minder stort en verbranding en daardoor tot minder vervuiling en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Jaarlijks willen wij onze voortgang rapporteren aan de koepelorganisaties en gemeenteraad.

Water en riolering zijn verweven met onze omgeving. We hebben de openbare ruimte nodig voor een goed, toekomstbestendig stedelijk waterbeheer. Anderzijds zijn water en riolering nodig om de
omgeving goed te laten functioneren. De afvalwaterketen moet bijdragen aan een goede, schone en prettige werk- en leefomgeving met als belangrijkste doel de volksgezondheid. Daarbij moeten de doelen doelmatig worden gerealiseerd tegen minimale kosten.

Ambities

Het overkoepelend doel is een schone, gezond en leefbare water- en landomgeving. Specifiek gaan we voor:

 • Een doelmatig beheer van de (afval)waterketen:
  • droge voeten
  • voldoende water
  • water van goede kwaliteit
 • In 2020 wordt 75% van ons afval hergebruikt.
 • Het snel detecteren van milieudelicten.
 • Het bijdragen aan de versnelling van de sanering van asbestdaken.

Prestaties

 • We stellen een Grondstoffenplan op, op basis van de uitgangspunten van de vastgestelde Grondstoffenvisie. De in het Grondstoffenplan opgenomen actiepunten worden uitgevoerd. In het Grondstoffenplan zal de inzet van een afvalcoach worden bekeken om met inwoners te komen tot afvalscheiding en reststoffen vermindering.
 • Er zal gekeken worden naar de deelname aan het afvalbrengstation Arnhem-Noord en/of het afvalbrengstation Doesburg
 • Milieutoezicht wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). In 2020 is een extra focus op ondermijning, illegale asbestsaneringen en illegaal grondverzet.
 • Samen met de ODRA en de gemeenten in de regio particulieren met een asbest-dak bewust maken van de gezondheidsrisico’s van verweerde en kapotte asbest-daken en het mogelijke verbod op asbestdaken in de toekomst en waar mogelijk faciliteren, gebruik makend van landelijke, provinciale, regionale en commerciële initiatieven.
 • Samen met de gemeenten in de regio het geactualiseerde strategisch kader rond milieutoezicht implementeren in de werkprogramma’s van ODRA om zo de risicogerichtheid en effectiviteit van het toezicht door de ODRA nog verder te vergroten en ruimte te bieden aan de ODRA voor innovatie.