Begroting 2020

6 Financiën

Prestaties

  • In de tussentijdse rapportage (de zomerrapportage) bewaken wij de financiële resultaten van de lopende begroting en brengen wij de consequenties daarvan in beeld voor de meerjarenbegroting;
  • Bij belangrijke beslissingen met grote financiële consequenties geven wij de impact daarvan op de kengetallen weer;
  • In de begroting maken we inzichtelijk in hoeverre sprake is van kostendekkende heffingen/rechten en hoe de tarieven zich ontwikkelen.